юли 23
2012
Съобщения / 23.07.2012 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53С-242-2/16.03.2012г. са издадени заповеди №1096/16.07.2012г - за одобряване на задание и  №1097/16.07.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план - план-схема за газоснабдяване на гр.Хасково. Справка и допълнителна информация може да получите на тел...

юли 16
2012
Протокол от 13.07.2012г. на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Хасково

ПРОТОКОЛДнес 13.07.2012 година, в изпълнение на чл. 25, aл.3 от Закона за управление на отпадъците,  изпратени писма – покани на 10.07.2012 г. до Областния управител на Област Хасково и кметовете на Общините Димитровград и Минерални бани, в заседателната зала на Община Хасково се проведе среща на сдружението за регион Хасково. На основание чл.24, ал.2 от Закона за управление...

юли 12
2012
Изх.№УТ-57/02.07.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.18 от протокол №13/19.04.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на чат от ж.к. „Бадема”, северно от ул. „22-ри септември”, гр...

юли 12
2012
Изх.№УТ-56/02.07.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.28 от протокол №14/08.05.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 204, кв. 205, кв.206,  ул. „Щерю Вапцаров”, гр. Хасково...

юли 12
2012
Изх.№УТ-33/08.12.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Левент Аленов Минев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Червена стена” №11; ет. 8; ап. 51, - собствениците на самостоятелни обекти (гаражи) №77195.719.6.2, №77195.719.6.11 и...

юли 12
2012
Изх.№УТ-2/12.03.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Маргарита Христова Иванова –  с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара Планина” № 38; вх. Б; ап. 39, - Андриана Андреева Александрова –  с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стоян Заимов” №...

юли 12
2012
Изх.№94С-50-3/20.12.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Радко Атанасов Радев –  с последен административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски” №30; вх. Д; ет.3; ап. 7, - Георги Канев Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

юли 12
2012
Изх.№94М-2211-5/08.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Юсуф Лютви Шабан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ж.к. ”Бадема” №22; вх. А; ет. 8; ап. 43, че е изготвен Подробен устройствен план -  план за регулация...

Върни се в началото на страницата