ное 02
2012
Към преписка с Вх.№94-М-2211-5/08.05.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Юсуф Лютви Шабан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ”Бадема” №22, вх.А, ет.8, ап.43, че със Заповед...

окт 31
2012
Съобщение / 31.10.2012 г.

Днес 30.10.2012г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция „Устройство на територията” при Община Хасково, СЪОБЩАВА на Кязим Мустафа Азис  с адрес: ул.”Картечар” №46, гр.Хасково, че е издадена на основание чл. 195, ал. 5 от ЗУТ - Заповед №1434/25.09.2012 г. на Кмет на Община Хасково за обекти: „Стопанска сграда’’ и „Ограда”, находящи се в ПИ 77195.444.64...

окт 31
2012
Приключи оценяването и класирането на конкурсните творби в ОИЦ Хасково

           С 219 рисунки децата от област Хасково разказаха мечтите си и се състезаваха в конкурса „Как искам Европейският съюз да промени моят град?“. Комисията, с председател Секретарят на община Хасково г-н Атанас Димитров, бе изключително затруднена в избора си. След отговорна и задълбочена оценка, бяха излъчени победителите в двете възрастови групи. Награждаването ще се извърши на 01 ноември 2012г...

окт 22
2012
Съобщения / 22.10.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94З-46-2/05.10.2012г. е издадена заповед №1724/17.10.2012г  - за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване и работен устройствен план за...

окт 18
2012
Обявления / 18.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Собствениците на поземлен имот №77195.746.392, жилищен район ”Каменец” гр. Хасково, че е изготвен: Подробен устройствен план – план за регулация и план...

окт 16
2012
Обява относно подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство"

Община Хасково в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на социален работник, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Хасково. Цялата обява и документите за кандидатстване може да изтеглите оттук  ...

окт 11
2012
Прием на доброволци

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования (ПМС 123 25.06.2012г., ДВ бр.50 03.07.2012г.) и Решение на Общински съвет-Хасково №704/ 18.05.2007г., Община Хасково обявява прием на желаещи за включване в доброволното формирование на Общината.Кандидатите подават следните документи:1.Заявление до кмета...

окт 11
2012
Към преписка с Вх.№53-М-256-5/04.04.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  – н-ци на Тодор Тодоров Иванов с неизвестен административен адрес, - н-ци на Желязка Запрянова Желева с неизвестен административен  адрес, че е изготвен:...

Върни се в началото на страницата