ное 26
2012
Съобщения / 26.11.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Б-120-135/21.11.2012г. са издадени заповеди №2069/23.11.2012г - за одобряване на задание и №30/23.11.2012г  - на комплексен инвестиционен проектпо чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Изместване местоположението на...

ное 23
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3230-1/14.08.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Айххан Симави Махрей -  с неизвестен административен адрес, че със Заповед №2049/20.11.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Подробен устройствен план – план за...

ное 23
2012
Към преписка с Вх.№94-Ю-25-2/11.07.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - “Меркурий комерсиал” ООД- с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. “Цар Борис”.№37  - Атанас Тодоров Пашов - с последен известен административен адрес: гр.София, ж...

ное 20
2012
Към преписка с Вх.№94-Ю-313-2/14.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Ангел Митков Асенов – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград , ул. „Дунав” №2Б , - Северин Славов Нешев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

ное 19
2012
Съобщение / 19.11.2012 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94М-3670-2/29.10.2012 г. са издадени заповеди №2010/15.11.2012 г. - за одобряване на задание и №2011/15.11.2012 г. - за разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.704...

ное 19
2012
Уведомление относно обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги

Община Хасково уведомява предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на територията на Община Хасково, че съгласно изискванията на чл.286, ал.1 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, 13 от ПЗР на ЗЕС и разпоредбата на § 6, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията (отменен със ЗЕС – ДВ бр.41 от 22.05.2007г.), бе даден срок - 1 януари 2007г., в...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-В-1194-3/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бояна Василева Георгиева – с последен административен адрес: гр.Хасково ул.”Г.С.Раковски” №29, вх.Б,ет.4, ап.16 - Игтан Живков...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-Т-12-4/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Дора Атанасова Стаменова – с последен административен адрес:гр.Пловдив ул.”Лотос”№1,ет.11,ап.71 че е изготвен  Подробен устройствен план – план за...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3351-3/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бияна Георгиева Симеонова – с последен административен адрес: гр. София. ул. „Латинка”  №44, ет. 4, ап. 8, - Красимир Георгиев Тръндев -  с последен...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-П-1599-3/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бояна Василева Георгиева – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Г.С.Раковски”№29,вх.Б,ет.4,ап.16 - Игтан Живков Игнатов -...

Върни се в началото на страницата