дек 15
2012
Към преписка с Вх.№53-К-357-5/08.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - н–ци Георги и Зефирка Маринова  Янкови – с последен административен адрес: гр.Нови Искър,обл.София като собственици на ПИ № 77195...

дек 15
2012
Изх.№94-00-29/12.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - н–ци Димчо Колев Сиванов –като собственици на поземлен имот № 77195.746.215 ж.р.”Каменец” гр.Хасково с неизвестен адрес,   че...

дек 12
2012
Обява относно конкурс за избор на здравен медиатор

Община Хасково обявява конкурс за избор на здравен медиатор   І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:   1. Познава здравното и социално законодателство, и съответните политики на Р.България; 2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи; 3. Подпомага процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; 4...

дек 04
2012
Към преписка с Вх.№94-З-46-1/31.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Боряна Михайлова Хараланова – с последен административен адрес:гр.Хасково ул. ”Петър Берковски” №24 че е изготвен  проект за Подробен устройствен план – изменение...

дек 03
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3540-2/03.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Иван Сталев Василев– с последен административен адрес:  гр. Хасково ул. „Любен Каравелов”  №3а, че е изготвен  Подробен устройствен план – изменениена плана за...

дек 03
2012
Съобщение / 03.12.2012 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Oбщина Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-1595-1/16.11.2012г. са издадени заповеди №2111/27.11.2012г - за одобряване на задание и №2112/27.11.2012г. - за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.705.82, ж.р. “Куба ІІ”, гр.Хасково...

ное 30
2012
Съобщения / 30.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Днес, 30.11.2012 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА, на ПЕТЬО ДИМОВ КЕЧЕЛИЕВ, Адрес: гр. София, жк. “Младост” № 4, бл. № 432, вх. В, ет. 2, ап. 64  че е съставен Констативен протокол № 44 от 24.10.2012г. на основание чл. 196 от ЗУТ относно установяване състоянието в конструктивно...

Върни се в началото на страницата