май 15
2012
Изх.№94Х-239-1/15.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Запрянка Милева Черакчиева – с последен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Братя Миладинови”  №1, - Константин Димитров Черакчиев -  с последен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Братя Миладинови”  №1, - Мими Вълчева...

май 15
2012
Изх.№94Р-1584-1/15.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл.130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Артин Саркис Маргосян -  с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски” №13, вх. А, ет. 9, ап. 55, - Сърпухи Саркис Маргосян - с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

май 10
2012
Обява относно конкурс, управител ОИЦ-Хасково

    С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-  гр. ХАСКОВО   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения конкурс за управител на Областен информационен център – гр. Хаскво, недопуснати до явяване на тест са следните кандидати:   № Трите имена на кандидата Основание за...

май 09
2012
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково", ще се извърши на 15.05.2012 г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на...

май 09
2012
Изх.№94С-128-4/09.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Юлиян Иванов Димитров  – с последен известен административен адрес гр. София, р-н Люлин ж.к „Люлин” №59, вх.Д, ет.5, ап.78, че със Заповед № 483/03,04,2012г. на Кмета на...

май 07
2012
Съобщения, заповеди №600/27.04.2012г.,№601/27.04.2012г., №597/27.04.2012г.,№598/27.04.2012г

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Т-288-1/09.01.2012г. са издадени заповед №600/27.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №601/27.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.341.26 и №77195.341.27, м. “Халилово”, гр. Хасково...

май 07
2012
Обучителна сесия на МКБППМН

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще бъде домакин на обучителна сесия за обществените възпитатели от област Хасково. Лектор-обучител е г-н Константин Томанов, секретар на Централната комисия БППМН.Сесията ще се проведе на 08.05.2012г. в зала „Хасково”, сградата на Община Хасково, начален час 12.30ч....

май 04
2012
Изх.№94Я-215-4/04.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересoвани лица: -Хрисимир Атанасов Табаков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “Трайко Китанчев” № 14 ; вх. Б ; ет. 2 ; ап. 12,-Димчо Атанасов Табаков - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “Трайко Китанчев”...

май 04
2012
Изх.№53М-460-4/04.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Иван Димитров Шишков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител” №19 ; вх. А ; ет. 1 ; ап. 2,- Александър Тодоров Милушев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

апр 27
2012
Изх.№94-00-16/27.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.22 от протокол №6/21.02.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на чат от жилищен район „Република” между ул. „Акация”, ул. „Могила”...

Върни се в началото на страницата