окт 04
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Н-263-2/01.06.2010 са издадени заповед №1315/23.09.2010 - за одобряване на задание, и заповед №1316/23.09.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план– план схема...

сеп 27
2010
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-1887-2/30.08.2010 са издадени заповед №1298/20.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1299/20.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за свободно...

сеп 23
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот № 77195.99.16

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че областният управител на Област Хасково с Разрешение № РД-07-1878/17.09.2010 г. разрешава на Община Хасково да възложи изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на площадка за изграждане на регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и...

сеп 16
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Д-1576-1/16.08.2010г са издадени заповед №1281/13.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1282/13.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план –...

авг 18
2010
Списък на одобрените и неодобрените кандидати за членове на персонала по позициията възпитател по /Списък на одобрените и неодобрените кандидати за членове на персонала по позициията възпитател по проект Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ПОЗИЦИИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”...

авг 18
2010
Списък на одобрените и неодобрените кандидати за членове на персонала по позициията възпитател по /Списък на одобрените и неодобрените кандидати за членове на персонала по позициията възпитател по проект Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ПОЗИЦИИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”...

авг 11
2010
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено/Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф.д-р А.Златаров”, гр.Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково...

авг 11
2010
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено/Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф.д-р А.Златаров”, гр.Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково...

авг 09
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №39-14-2/04.06.2010г са издадени заповед №1158/02.08.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1159/02.08.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план–план за застрояване –...

Върни се в началото на страницата