юли 26
2012
Към преписка с Вх.№53-М-460-4/22.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Кина Христова Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний” №16 ; ап. 30, - Васил Митев Въков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Св. Св...

юли 26
2012
Към преписка с Вх.№94-Т-1746-3/29.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Станимир Атанасов Атанасов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Самуил” №4 ; ет. 2 ; ап. 3,  - Боян Кръстев Малаков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

юли 23
2012
Към преписка с Вх.№94-Х-30-2/21.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Христина Иванова Върбанова –  с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №112, ет. 6, ап. 23, - Николинка Петкова Митева – с последен известен административен адрес: гр...

юли 23
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3421-3/5.07.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - собствениците на позелени имоти №77195.748.244 и №77195.748.246, кв. 1128, жилищен район „Каменец” гр. Хасково, че е изготвен: Подробен устройствен план -  план за регулация и план за...

юли 23
2012
Съобщения / 23.07.2012 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53С-242-2/16.03.2012г. са издадени заповеди №1096/16.07.2012г - за одобряване на задание и  №1097/16.07.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план - план-схема за газоснабдяване на гр.Хасково. Справка и допълнителна информация може да получите на тел...

юли 16
2012
Протокол от 13.07.2012г. на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Хасково

ПРОТОКОЛДнес 13.07.2012 година, в изпълнение на чл. 25, aл.3 от Закона за управление на отпадъците,  изпратени писма – покани на 10.07.2012 г. до Областния управител на Област Хасково и кметовете на Общините Димитровград и Минерални бани, в заседателната зала на Община Хасково се проведе среща на сдружението за регион Хасково. На основание чл.24, ал.2 от Закона за управление...

юли 12
2012
Изх.№УТ-57/02.07.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.18 от протокол №13/19.04.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на чат от ж.к. „Бадема”, северно от ул. „22-ри септември”, гр...

юли 12
2012
Изх.№УТ-56/02.07.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.28 от протокол №14/08.05.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 204, кв. 205, кв.206,  ул. „Щерю Вапцаров”, гр. Хасково...

Върни се в началото на страницата