фев 13
2013
Съобщения / 13.02.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-2929-1/21.01.2013г е издадена заповед №164/01.02.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация на поземлени имоти №77195.701.540 и...

фев 12
2013
Към преписка с Вх.№94-Я-171-6/10.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Владимира Симеонова Гъркова –  с последен административен адрес гр. София, ул. „ Кюстенджа ” №5 ; вх. А ; ет.4 ; ап. 20, - Росица Александрова...

фев 12
2013
Съобщение / 12.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ   Днес 30.01.2013г. на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Устройство на територията” при Община Хасково, СЪОБЩАВА на “ГЕРИС ГЛАС” ООД  с адрес: ул.”Илинден”№10,вх.А, ет.5, ап.1, гр.Димитровград, че е издадена  на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ - Заповед № 2269/21.12.2012г. на Кмет на Община Хасково за монтирано преместваемо съоръжение: „Надпис’’ –...

фев 11
2013
Към преписка с Вх.№94-З-639-2/06.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -Недялко Асенов Бекяров – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Самара”№ 4 и ( Турция  ) като собственик на имот № 77195.744.275 м...

фев 11
2013
Към преписка с Вх.№94-З-46-1/31.10.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    -Боряна Михайлова Хараланова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Петър Бенковски”№ 24, като собственик на поземлен имот  № 715.276 -Юрий Младенов Обретенов...

фев 04
2013
Към преписка с Вх.№94-Р-1175-2/26.07.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Панка Христова Ангелова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Сливница”№ 23, като съсобственик на поземлен имот  № 716.8 - Мария Христова...

фев 04
2013
Обявления по Проект - Звено за услуги в домашна среда "Достойна подкрепа”

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково приема Заявления за кандидатстване за длъжността “Домашен санитар” и “Социален консултант”  по Проект – Звено за услуги в домашна среда ,,Достойна подкрепа ” по Схема за  безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 ,,Помощ в дома” в северния фронт-офис на Общината от 01.02.2013 г. до 15.02.2013 г. от 9.00 ч...

Върни се в началото на страницата