сеп 10
2012
Съобщения / 10.09.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Р-42-2/06.08.2012г. са издадени заповеди №1269/05.09.2012г - за одобряване на задание и  №1270/05.09.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

авг 29
2012
Набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Офисът на Областен Военен Отдел към Община Хасково набира кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия. Одобрените кандидати ще получават възнаграждение, но трябва да бъдат на разположение за повикване  - за  учения, за обучителни курсове, за задгранични мисии и др. Възнаграждението е еднократно в годината – една брутна заплата, съгласно длъжността и званието. Условия и ред за провеждане на конкурсите: 1. Конкурсите се провеждат...

авг 29
2012
Обявление / Изх.№94-00-23/28.08.2012г.

Община Хасково на основание чл. 149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл. 61 ал. 3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява че е издадено разрешение за  строеж  №215/08.08.12 г. за  строеж „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСВА МЕЖДУ УЛИЦИ „ТУТРАКАН”, „БУЛАИР”, „ОДРИН” И ЮЖНО ОТ УЛ.”ИВ.АСЕН”, гр.Хасково. Разрешението за строеж и инвестиционните проекти се намират в ст...

авг 28
2012
Обява за конкурс, управител ОИЦ-Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково, при следните условия:    Минимални изисквания:  - висше образование – степен магистър - професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни...

авг 24
2012
Към преписка с Вх.№94-Т-101-1/24.01.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   -  ЕТ „Данчо Данчев” –  с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. “Ястреб” №15, -  ЕТ „Хриси” - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб” №15А, - Христина Стоянова Белчева - с...

авг 24
2012
Към преписка с Вх.№94-А-2152-1/09.07.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Фирдес Сюлейман Тахир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Дряново” №9, ет. 2, - Ереджеб Шанаб Тахир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Дряново” №9...

авг 22
2012
Към преписка с Вх.№УТ-19/23.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Красимир Юриев Станков – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино Община Хасково, - Красимир Митков Янев – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино Община Хасково, че е със Заповед №1149/06...

авг 21
2012
Към преписка с Вх.№53-В-128-1/09.02.2012 г.

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Нергюн Исмаил Ахмед – с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Граничар” №21,   че със Заповед №889/25.06.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на...

авг 21
2012
Към преписка с Вх.№94-М-3558-3/27.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Христина Николова Бабулева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност Кенана (Парк на победата) №15, - н-ци на Христо Георгиев Мърков – с неизвестен административен адрес, - Александър Тошев Димов -...

Върни се в началото на страницата