мар 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ на УПИ ХХV, кв. 90б по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 М-359-1/14.01.2019г. е издадена Заповед №264/26.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХХV, кв. 90б по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна характера на...

мар 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект „Частично изместване на КЛ 1 кV и ВЛ 1кV на ул. „Балатон“ от ТП 20 в участъка през имот 77195.738.125 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-1372-2/14.02.2019г. е издадена Заповед №263/26.02.2019г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Частично изместване на КЛ 1 кV и ВЛ 1кV на ул. Балатон от ТП 20 в участъка през имот 77195.738.125 по КК на гр...

мар 07
Съобщение за издадено Решение на ОС Хасково- за одобряване на заданиеи разрешава да се изработи проект за ПУП – ПЗ, ПС за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.424.16, м.”Идимирли“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Б-1230-1/29.01.2019г. е издаденo Решение №855/22.02.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване, план-схема за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.424.16...

мар 07
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл. №13, кв.20, с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Хатидже Али Юсеин, Бийнур Мехмедали Юсеин, Сибин Валентинов Смилов, Наталия Алдинова Смилова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Хатидже Али Юсеин - с последен известен административен адрес: с. Стамболийски, общ. Хасково, ул. ******* № *, като съсобственик на УПИ I14, с. Стамболийски, общ. Хасково; - Бийнур Мехмедали Юсеин - с последен известен административен адрес: с. Чилик, общ. Кърджали, като съсобственик на УПИ II13, с. Стамболийски, общ. Хасково; -...

мар 07
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл. №13, кв.20, с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Демир Хубенов Смилов, Демир Хубенов Смилов

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Хатидже Али Юсеин - с последен известен административен адрес: с. Стамболийски, общ. Хасково, ул. ******* № *, като съсобственик на УПИ I14, с. Стамболийски, общ. Хасково; - Бийнур Мехмедали Юсеин - с последен известен административен адрес: с. Чилик, общ. Кърджали, като съсобственик на УПИ II13, с. Стамболийски, общ. Хасково; -...

мар 07
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на РУ с КСН и КНН за присъединяване на нови потребители в м. „Идимирли“, ж.р. „Орфей“ и м. „Джевиз дере“ на гр. Хасково – етап V“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-144/18.01.2019г. е издадена Заповед №266/26.02.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Изграждане на РУ с КСН и КНН за присъединяване на нови потребители в м. Идимирли, ж.р. Орфей и м. Джевиз дере...

мар 07
Съобщение за издадено Решение на ОС Хасково- за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №77195.22.8, м.”Халилово“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Ф-490-1/03.01.2019г. е издаденo Решение №855/22.02.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.22.8, м.Халилово, землище гр. Хасково...

мар 01
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.750.25, кв. 1187,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Атанас Георгиев Ангелов, Елена Георгиева Ангелова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Георгиев Ангелов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.750.24, гр. Хасково; - Елена Георгиева Ангелова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ **, вх.*, ет. *, ап...

мар 01
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на  УПИ V, УПИ III, УПИ VI, кв. 462,  по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Панов Карамфилов, Недялка Иванова Трендафилова, Недялка Бонева Панайотова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Панов Карамфилов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* № *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.719.331, гр. Хасково; - Недялка Иванова Трендафилова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

мар 01
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.705.355, кв. 1323,  ж.р. “Куба“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Валентин Господинов Димитров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валентин Господинов Димитров с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.356, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор...