яну 14
Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.223, кв. 1128 и кв.1129, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-3052-2/14.12.2018г. е издадена Заповед №28/09.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.748.223, кв. 1128 и кв.1129, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява...

яну 14
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.704.140, кв. 1049,  ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-2523-2/11.10.2018г. е издадена Заповед №29/09.01.2019г. - за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план изработване на план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.140, кв. 1049, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...

яну 08
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.124,  ж.р. „Изгрев“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-2928-2/06.12.2018г. е издадена Заповед №1886/06.12.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.730.124, ж.р. Изгрев гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на ПУП...

яну 08
Съобщение за издадено РС № 344/29.11.2018г. Заинтересовани лица: Емилия Русева Боянова, Севда Русева Шибилова, Слави Русев Шибилов

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 344/29.11.2018г. на: ИСМАИЛ РУФАТ ШАКИР; НАДЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА; МИРА РАДЕВА ИВАНОВА; ФИЛЮ РАДЕВ ШИБИЛЕВ; ЗЕКЕРИЯ РУФАДОВ ШАКИРОВ; НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ШИБИЛОВА; ЕМИЛИЯ РУСЕВА БОЯНОВА; СЕВДА РУСЕВА ШИБИЛОВА; СЛАВИ РУСЕВ...

яну 08
Съобщение за издадено РС № 344/29.11.2018г. Заинтересовани лица: Исмаил Руфат Шакир, Надя Христова Стефанова, Мира Радева Иванова, Филю Радев Шибилев, Зекерия Руфадов Шакиров, Надежда Димитрова Шибилова

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 344/29.11.2018г. на: ИСМАИЛ РУФАТ ШАКИР; НАДЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА; МИРА РАДЕВА ИВАНОВА;ФИЛЮ РАДЕВ ШИБИЛЕВ; ЗЕКЕРИЯ РУФАДОВ ШАКИРОВ; НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ШИБИЛОВА; ЕМИЛИЯ РУСЕВА БОЯНОВА; СЕВДА РУСЕВА ШИБИЛОВА; СЛАВИ РУСЕВ...

яну 03
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ №77195.429.71, УПИ VII, кв. 796 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Пакисе Али Галиб, Севда Венелинова Маркова, Шенол Юсеинов Яшаров, Айше Халим Исмаил

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Пакисе Али Галиб с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.429.73, гр. Хасково; - Севда Венелинова Маркова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **...

яну 03
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР за кв. 1209,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Марияна Кирилова Ангелова, Азиме Джафер Ибиш, Руфад Сабри Руфад и Фейми Сабри Руфат

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Марияна Кирилова Ангелова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.20, гр. Хасково; - Азиме Джафер Ибиш с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност Каменец №***, като съсобственик на поземлен имот с...

яну 02
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.20.125,   м. “Дерекьой топра“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: „СРМ – ТРЕЙД“ ООД, „ДАРЕФ“ ООД, „БАРСА ТРАНС“

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересовани лица: - СРМ ТРЕЙД ООД - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ******* бл. *, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.20.116, гр. Хасково; - ДАРЕФ ООД - с последен известен административен адрес: с. Сърница, общ...

яну 02
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР, ПЗ и ел. схема на ПИ №77195.748.243, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Веселина Радева Караиванова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Веселина Радева Караиванова с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул.*******№**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.748.243 и сгради с идентификатори 77195.748.243.1, 77195.748.243.2, 77195.748.243.3, 77195.748.243.4, гр. Хасково; че...