сеп 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – изменение на ПЗ на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53П-593-3/01.09.2021г. е издадена Заповед №1592/15.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за застрояване на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано високо...

сеп 17
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ и изменение на ПР на УПИ V287, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Тянка Николова Колева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тянка Николова Колева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******** №*, като съсобственик на УПИ IV286, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване и изменение на плана...

сеп 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на УПИ V-360 и УПИ VI-359, кв. 41, с. Малево, общ. Хасково. Заинтересовано лице:Теню Димитров Тенев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Теню Димитров Тенев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** *******№ *, като собственик на УПИ VI-359, кв. 41,с. Малево, общ. Хасково; че със Заповед №1380/09.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен...

сеп 09
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПУР между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, Община Хасково

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, Община Хасково...

сеп 09
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.4, кв. 1209, ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Георги Иванов Иванов

Община Хасково на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Георги Иванов Иванов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******** № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.1, ж.р. Каменец, гр. Хасково; че със Заповед №1353/02.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен...

сеп 09
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ на ПИ 14550.84.65, м. „Сатмал дере“, з-ще на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовани лица: Иван Михайлов Гавриков, Иван Георгиев Стаматов, Георги Иванов Стаматов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Михайлов Гавриков с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ****** ********* №*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 14550.84.72, гр. Хасково; - Иван Георгиев Стаматов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ********** ********* №*, ап. **, като собственик на поземлени...

сеп 08
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна линия 20 kV с РУ 20/0,4 kV“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-176/06.08.2021г. е издадена Заповед №1491/27.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна линия 20 kV с РУ 20/0,4 kV. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план за допълването му...

сеп 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ V-46, кв.14 по плана на с. Нова Надежда, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-3525-2/23.08.2021г. е издадена Заповед №1502/31.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ V-46, кв.14 по плана на с. Нова Надежда, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация неприложените дворищнорегулационни граници...

сеп 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.594, кв.1045, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-203-1/10.02.2021г. е издадена Заповед №1503/31.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.704.594, кв.1045, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира...

сеп 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ, ПУР в м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково и изменение на строителната граница на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-935-2/29.12.2020г. е издадена Заповед №1493/27.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на ПИ: 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15, 77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195...

Върни се в началото на страницата