апр 28
Обява за обществено обсъждане

Обява за обществено обсъждане Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-3 и ТК-3А, разположени в поземлен имот с идентификатор 77195.732.86 по КК на гр. Хасково с възложител САПРО ЮРАП ООД, Срещата ще се проведе на 28.05.2021 г...

апр 27
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.729.526, кв. 858, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Славея Миткова Карагьозова, Благовест Розев Ангелов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славея Миткова Карагьозова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ********№ **, ет. *, ап. *, като собственик на сгради с идентификатори №77195.729.525.1 и №77195.729.525.2 намиращи се в поземлен имот с идентификатор №77195.729.525; - Благовест Розев...

апр 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 30 по плана на с. Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Марина Христозова Йорданова, Мария Христозова Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Марина Христозова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.***** ******№ **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ VII231, кв. 30, с. Орлово, общ. Хасково; - Мария Христозова Георгиева с последен известен...

апр 22
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.10, кв. 1209,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Атанас Тодоров Пашов, Юсеин Мюмюн Апти

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Тодоров Пашов с последен известен административен адрес: гр. София, ул. ******* *****№ *, вх. *, ет. *, ап. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.11, ж.р. Каменец, гр. Хасково; - Юсеин Мюмюн Апти с последен известен административен адрес: с...

апр 21
„Изграждане на нова дренажна система, около сградата на областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в ПИ 77195.31.59, ул.“Панорама“ № 7, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на нова дренажна система, около сградата на областна дирекция на Държавен фонд Земеделие в...

апр 21
„Допълнителен „вход/изход“ към складово помещение“, в ПИ 77195.723.304 по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Допълнителен вход/изход към складово помещение, в ПИ 77195.723.304 по КК на гр...

апр 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2381-2/25.02.2021г. е издадена Заповед №609/13.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. Кенана. С плана...

апр 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на ПИ №77195.716.604 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-743-2/05.04.2021г. е издадена Заповед №631/16.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.716.604 по КК на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация да се промени предназначението...

апр 20
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на ПИ 68692.258.3, землище на с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Севда Ивова Илиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Севда Ивова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *********** **** № **, ет. *, като собственик на сграда с идентификатор 68692.37.576.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 68692.37.576; че...

апр 19
Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ОЧЦМ в местността „Стопански двор“, землището на село Манастир“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ОЧЦМ в...

Върни се в началото на страницата