фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ V и УПИ VI,  кв. 18, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Валери Атанасов Ванчев, Катя Колева Делчева, Николай Христов Чакъров, Калинка Костадинова Костадинова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валери Атанасов Ванчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.713.422, гр. Хасково; - Катя Колева Делчева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йордана Тодорова Димитрова, Даниел Каменов Хаджиев, Любен Бойков Хаджиев, Сергей Каменов Хаджиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Севдалина Сабинова Смиловска, Савина Силянова Башова, Банко Радилов Ушев, Веселин Банков Ушев, Кремена Силянова Кехайова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Събина Бойчева Ушева, Лидия Смилова Димитрова, Тихомира Смилова Смиловска, Меджнун Ахмед Сали

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Недялка Ангелова Димитрова, Бисер Банков Хаджиев, Банко Бойков Хаджиев, Ана Бойчева Пайталова, Ж

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 21
Община Хасково стартира процедура по разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на животновъди с регистрирани животновъдни обекти за 2020-2021г.

Община Хасково стартира процедура по разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на животновъди с регистрирани животновъдни обекти за 2020-2021г....

фев 20
Съобщение за издадено РС №6/16.01.2020 г. ,за строеж: „Търговски обект“ в ПИ 77195.712.124 по КК на гр.Хасково,УПИ ІІІ, кв.329а гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чее издадено Разрешениезастроеж№6/16.01.2020 г. наГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, за строеж: Търговски обект в ПИ 77195.712.124 по КК на гр.Хасково,УПИ ІІІ, кв.329а гр.Хасково. Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано...

фев 20
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на УПИ ІІІ, кв.67 по плана на с. Малево и изменение на ПР на УПИ ІІІ, кв.67 по плана на с.Малево

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Х-190-3/04.02.2020г. е издадена Заповед №398/14.02.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІІІ, кв.67 по плана на с. Малево и изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ, кв.67 по плана на...

фев 20
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІ146,161, ХІІ 160,161 и УПИ ХІІІ 148,161 кв.9 по плана на с.Козлец и ПУП-ПЗ за ПИ с пл. №160, кв.9 по плана на с.Козлец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-1880-2/23.01.2020г. е издадена Заповед №406/17.02.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХІ146,161, ХІІ 160,161 и УПИ ХІІІ 148,161 кв.9 по плана на с.Козлец и проект за...

фев 19
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.749.90, ж.р. „Каменец“ по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Собствениците на ПИ №77195.749.91  и 77195.749.89

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед№ 112/16.01.2020г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.749.90, ж.р. Каменец по кадастралната карта на гр. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви...