май 13
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП -ПЗ за ПИ №77195.556.10 с проектен номер №77195.556.47 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-3283-1/09.04.2019г. е издаденo Решение №891/19.04.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за част...

май 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПС за ел. захранване и ВиК за ПИ №77195.117.19, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Калин Костадинов Георгиев, Добромир Кирилов Фортунов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наталия Иванова Коларова с последен известен административен адрес: гр. Русе, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.117.17, гр. Хасково; - Димитрина Василева Асенова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *...

май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПУР между о.т. 2491 до о.т. 131 и план за регулация на УПИ І от кв.549 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 К-27-3/28.03.2019г. е издадена Заповед №566/03.05.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация между о.т. 2491 до о.т. 131 и план за регулация на УПИ І от кв.549 по плана на...

май 13
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в ПИ №77195.717.90, УПИ ХVІІ, кв.849, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 Ш-41-4/12.04.2019г. е издадена Заповед №568/03.05.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда на два етажа в ПИ №77195.717.90, УПИ ХVІІ, кв.849, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

май 13
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП -ПЗ за ПИ №77195.733.333, м. „Халилово“ , землище на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 П-522-2/05.04.2019г. е издаденo Решение №890/19.04.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен...

май 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПС за ел. захранване и ВиК за ПИ №77195.117.19, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Наталия Иванова Коларова, Димитрина Василева Асенова, Людмил Иванов Стоянов, Румен Петрова Георгиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наталия Иванова Коларова с последен известен административен адрес: гр. Русе, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.117.17, гр. Хасково; - Димитрина Василева Асенова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *...

май 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР, ПЗ и ПС за ВиК за ПИ №77195.750.155, кв. 1203, ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Хасан Юсеин Юсеин, Петя Кирилова Панова, Даниела Кирилова Панова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Светла Атанасова Маразова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.750.132, гр. Хасково; - Ракиф Халим Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№...

май 13
Съобщение за одобраване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.188.36, м. „Червена стена“ , землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-5750-1/05.03.2019г. е издаденo Решение №888/19.04.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване за поземлен имот 77195.188.36, м. Червена стена , землище гр...

май 13
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на КНН за присъединяване на нови потребители в ПИ 77195.556.40 и развитие на електроразпределителната мрежа в района“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-66/17.04.2019г. е издадена Заповед №567/03.05.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Изграждане на КНН за присъединяване на нови потребители в ПИ 77195.556.40 и развитие на електроразпределителната мрежа в района. Проектът да...

май 13
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП -ПЗ за ПИ №77195.113.449 по кадастралната карта на гр. Хасково, м. „Кенана“

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-25-3/20.03.2019г. е издаденo Решение №889/19.04.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктута за поземлен имот...