фев 25
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-2527-1/29.01.2021г. е издадена Заповед №252/22.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ ІХ...

фев 24
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ ХIII, кв.513 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ю-29-1/25.01.2021г. е издадена Заповед №239/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХIII, кв.513 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в характера на застрояване на...

фев 24
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-5428-2/26.01.2021г. е издадена Заповед №238/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в градоустройствените показатели за...

фев 18
Разпределение на пасища, мери и ливади за 2021-2022 стопанска година

Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021-2022 година на животновъди с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Хасково в системата на БАБХ. Краен срок на подаване на документите 10.03.2021год....

фев 17
Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл.№97, с. Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Злата Андреева Георгиева и Красимир Добчев Бончев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Злата Андреева Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. ********-* № **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ XI94, кв. 24, с. Орлово, общ. Хасково; - Красимир Добчев Бончев с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. ********-* № **, вх.*, ет.*...

фев 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-6593-2/15.02.2021г. е издадена Заповед №235/17.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ...

фев 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ XXIIІ и УПИ XXIV, кв.11 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-519-1/14.01.2021г. е издадена Заповед №161/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXIIІза паркинг и УПИ XXIV за обществено и делово обслужване, кв.11 по плана на гр. Хасково. Изменението...

фев 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.738.125 по КК на гр. Хасково, УПИ І, кв.98 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-1372-2/15.01.2021г. е издадена Заповед №162/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.738.125 по КК на гр. Хасково, УПИ І, кв.98 по плана на гр. Хасково. С...

фев 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХІV-243, кв.21 по плана на с. Малево

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-4139-1/20.01.2021г. е издадена Заповед №163/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ХІV-243, кв.21 по плана на с. Малево. С изменението на плана за регулация от УПИ ХIV-243, кв.21...

Върни се в началото на страницата