юни 25
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.720.397 по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ерсел Хафизе Акиф, „Марев Телеком“ ЕООД, Желязко Димчев Митев, Айгюл Вежди Рашид, Красимира Недялкова Колева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ерсел Хафизе Акиф с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатор №77195.720.401.6.6 и 77195.720.401.6.11 в сграда с...

юни 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на кв. 43 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Даниела Стойчева Дойкова, Вълю Пилев Въчев, Добринка Динкова Димитрова, Христа Иванова Христова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: -Даниела Стойчева Дойкова с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ж.к.*******№ ***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ V409, с. Гарваново, общ. Хасково; -Вълю Пилев Въчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.*******№...

юни 25
Съобщение за одобрен проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗна УПИ I, кв. 121 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йорданка Михайлова Димитрова, Радко Христов Димитров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йорданка Михайлова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.740.194, на сграда с идентификатор 77195.740.194.4 и...

юни 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и изменение на ПР на УПИ XVII, кв. 884, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Гюлтен Хасан Хасан

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гюлтен Хасан Хасан с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на сграда с идентификатор №77195.429.128.1, гр. Хасково; че със Заповед №738/07.05.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект...

юни 25
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.394, кв. 918, ж.р. „Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Георгиев Тенчев, Красимир Желязков Михайлов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Георгиев Тенчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.708.395.1, гр. Хасково; - Красимир Желязков Михайлов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като...

юни 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПУР между осови точки о.т. 72 и о.т. 75 по плана на с. Мандра, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Бойдю Кирилов Бойдев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Бойдю Кирилов Бойдев с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ул.*******№ **, вх.Б, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ IX159, гр. Хасково; че със Заповед №681/14.04.2020г. на Кмета на Община Хасково, е...

юни 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI447, кв. 60 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: на УПИ VI447, кв. 60 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково

На основание чл.129, ал.2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №978/11.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VI447, кв. 60 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет...

юни 25
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мирослав Александров Мутафов, Атанаска Костадинова Бехтолд, Румяна Колева Господинова, Георги Тодоров Георгиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Захариев Стефанов с последен известен административен адрес: с. Добрич, общ. Димитровград, ул.******№ *, като носители на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.735.157, на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.735.157.1...

юни 25
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Николай Цветанов Стоянов, Ваня Илиева Стоянова , Делчо Трифонов Танев, Делчо Трифонов Танев, Мариус Трифонов Танев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Захариев Стефанов с последен известен административен адрес: с. Добрич, общ. Димитровград, ул.******№ *, като носители на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.735.157, на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.735.157.1...

юни 25
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тянка Атанасова Колева, Мерием Карамфилов Попова, Милена Димитрова Францъзова, Ангел Димитров Францъзов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Захариев Стефанов с последен известен административен адрес: с. Добрич, общ. Димитровград, ул.******№ *, като носители на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.735.157, на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.735.157.1...