ное 25
2009
Съобщения по ЗУТ, заповеди №1246/13.11.2009г., №1244/13.11.2009г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128 АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” - ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №1246/13.11.2009г. Е ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЗ НА ИМОТ 77195.334.37 ПО КК НА ХАСКОВО И СЪС ЗАПОВЕД № 1247/13.11.2009г. Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП. СПРАВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛ. 603-412...

юли 31
2009
Обявление относно “Довеждащ колектор на ПСОВ”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21 и 25, ал. 4 от ЗОС У В Е Д О М Я В А М Всички собственици на имоти намиращи се в землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково засегнати от предстоящото отчуждаване на части от имотите им за общински нужди за изграждане на обект “Довеждащ колектор на ПСОВ”, съгласно влязъл...

май 28
2009
Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел 11.9. от Указанията към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” съобщавам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците ще се извърши на 02.06...

май 28
2009
Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел 11.9. от Указанията към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от...

май 25
2009
Обявление относно “Довеждащ колектор на ПСОВ”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21 и 25 от ЗОС У В Е Д О М Я В А М 1. Всички собственици на имоти намиращи се в землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково за предстоящото отчуждаване на части от имотите им за общински нужди за изграждане на обект “Довеждащ колектор на ПСОВ”, съгласно влязъл в сила...

май 16
2009
Съобщение, ПУП кв. 231 и кв. 630

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) в “Държавен вестник” брой 33/30.04.2009 г. е обявен проект за Подробен устройствен план – изменение на част    от   плана за улична регулация на гр.Хасково и изменение на плана за регулация на кв. 231 и кв. 630 на гр. Хасково . Проектът и документацията към него се намират в стая...

май 13
2009
Съобщение, СИК

На основание чл.18, ал.1 от ЗИНП, Кметът на Община Хасково кани представители на политически партии и коалиции на консултации за изготвяне на предложение за назначаване на секционни избирателни комисии за провеждане избори за Народно събрание. Консултациите ще се проведат на 19.05.2009 г. /вторник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Хасково, етаж 3....

апр 17
2009
Обявление

О Б Щ И Н А    Х А С К О В О На основание чл. 11 и чл. 20 във връзка с чл. 69 и 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А: Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на офиси в сградата на зала “Дружба”, бул. “България”, ул. “Страшимир”...

юли 29
2008
Съобщение относно обработка срещу комари и бълхи

Община Хасково уведомява гражданите, че поради неподходящите климатични условия в периода 22 - 25 юли 2008 г. обработката с топъл аерозол срещу комари и бълхи на територията на гр. Хасково ще бъде извършена на 29 и 30 юли 2008 г. Обработката ще се извърши с препарати одобрени от Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация в концентрации безвредни за здравето на хората. Обработката с инсектициди ще...

юни 11
2008
Обявление, ПУП изменение на улична регулация

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е издадено Мотивирано предписание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за изменение на улична регулация на кв.226, кв.425, кв.430, кв.431 по плана на гр. Хасково.                                                                                                       ...