мар 10
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.127.38

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-1212-1/14.12.2010г. са издадени заповед №284/01.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №285/01.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.127.38, м.”Дерекьой топра”, гр...

мар 09
2011
Обява относно турнир по хокей

На 12.03.2011г. (събота) от 10.30 часа на Комплекс “Спартак” в гр.Хасково ще се проведе Турнир по хокей на лед за деца до 10 години.Участват отборите на СК “Левски”, НСА, “Славия “, СК “Спартак“-Хасково.Вход – свободен....

мар 08
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.703.4

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-227-3/19.01.2011г. са издадени заповед №270/28.02.2011г - за одобряване на задание и заповед №271/28.02.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.703.4, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Справка...

мар 07
2011
Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопаз/Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково

П Р О Т О К О Л на комисията за подбор на служители за следните свободни длъжности: „Ръководител ЦОП”, „Психолог”, „Логопед”, „Социален работник”, „Хигиенист” към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково               Днес 07.03.2011 г. Комисията в състав:             Председател: Венко Точевски – заместник-кмет в Община Хасково             Членове:             1.Стоянка Перчемлиева – Директор на Дирекция...

мар 07
2011
Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопаз/Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково

П Р О Т О К О Л на комисията за подбор на служители за следните свободни длъжности: „Ръководител ЦОП”, „Психолог”, „Логопед”, „Социален работник”, „Хигиенист” към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково               Днес 07.03.2011 г. Комисията в състав:             Председател: Венко Точевски – заместник-кмет в Община Хасково             Членове:             1.Стоянка Перчемлиева – Директор на Дирекция...

фев 23
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№25-05-5/02.12.2010г. са издадени заповед №236/17.02.2011г - за одобряване на задание и заповед №237/17.02.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.504...

фев 23
2011
Обява за свободни длъжности

в Център за обществена подкрепа, към дирекция “Здравеопазване и социални длъжности”, Община Хасково 1. Ръководител – 1 бр.2. Психолог – 1 бр.3. Логопед – 1 бр.5. Социален работник – 2 бр.6. Хигиенист – 1 бр. 1. Ръководител на Център за обществена подкрепа 1.1 Описание на длъжността: Организира дейността в центъра. Контролира и отговаря за работата на всички специалисти. Съблюдава воденето на...

фев 10
2011
Обява относно обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2011г.

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Община Хасково кани гражданите да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2011г. Обсъждането ще се проведе на 18.02.2011 г. /петък/ от 14.00 ч. в зала „Хасково”. С основните акценти на Бюджет 2011г.., заинтересованите лица могат...

фев 08
2011
Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти

Съгласно чл.69а, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗОП и Раздел V, т. 3.2 от Указанията към участниците процедура за възлагане на обществена поръчка, отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет “Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територии за обществено ползване...