мар 21
2012
Изх. № 94Г-2026-1 / 21.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Митю Василев – с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,- Райчо Костадинов Каракехайов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово, че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план – изменение...

мар 20
2012
ИЗХ.№94-00-7/20.03.2012

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.22 от протокол №6/21.02.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на...

мар 20
2012
Изх. № 94И-573-2 / 20.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица -Йорданка Стайкова Павлова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Брегалница ” № 10 ,-Димитър Добрев Ганев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, кв. Болярово: ул. „ Болярска ” № 9 ,че...

мар 20
2012
Изх.№ 94-00-7 / 20.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.14 от протокол №4 от 31.01.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на УПИ I, кв. 61 и кв. 67а, гр...

мар 19
2012
Съобщение относно поземлен имот №77195.113.16

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94А-2995-1/31.01.2012г. са издадени заповед №353/09.03.2012г - за одобряване на задание и заповед №354/09.03.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.113.16, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско...

мар 12
2012
Изх. № 94М-3492-2 / 12.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -собственици на поземлен имот № 77195.704.98 , жилищен район „ Кенана ”, кв. 1045,че със Заповед №225/09.02.2012г. е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за...

мар 12
2012
Изх. № 94Т-101-1 / 12.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - ЕТ „ Данчо Данчев ” – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Ястреб ” № 15,- ЕТ „ Хриси ” - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „...

мар 01
2012
Изх. № 94Д-2674-1 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Съби Христов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Северин Лилов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Христо Богданов Чакъров - с последен административен адрес: общ...

мар 01
2012
Изх. №39-06-4 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: Христо Данчев Христов – с последен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ В. Левски ” №63 ; вх. Д ; ет. 2 ; ап. 4, че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен...

мар 01
2012
Изх. № 94П-626-3 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Никола Господинов Тенев –  с последен административен адрес гр. Хасково, ж.к. „ Орфей ” №14 ; вх. В ; ет.7 ; ап. 62, - Таквор Степанов Дерандорян – с последен известен административен адрес: гр...