авг 24
2011
Съобщение на МОСВ, регионален център

На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на община Хасково – за експлоатация на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани”, изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 от ЗООС – “Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на...

авг 19
2011
Обява за конкурс

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на: Управител, експерт „Комуникация, информация и логистика” и експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково. Обявите за конкурса може да  изтеглите  ОТ ТУК. Насоки за самоподготовка на кандидатите за конкурса за служители на ОИЦ - изтегли ОТ ТУК...

юли 20
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-671-3/28.06.2011г. са издадени заповед №874/14.07.2011г - за одобряване на задание и заповед №875/14.07.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване...

юли 19
2011
Решение на МОСВ № 26-ПР/2011

Текст на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда....

юли 13
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Р-946-2/09.05.2011г. са издадени заповед №806/08.07.2011г - за одобряване на задание и заповед №807/08.07.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване...

юли 06
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.704.21

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Р-1522-1/12.06.2011г. са издадени заповед №758/23.06.2011г - за одобряване на задание и заповед №767/30.06.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.704.21, ж.р.”Кенана”, гр...

юни 20
2011
Резултати от оценяването и класирането на участниците в конкурс на тема „Ваканция без дрога”

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява резултатите от оценяването и класирането на участниците в  конкурс на тема „Ваканция без дрога”    1. В категория „Рисунка или карикатура”    Присъжда трета награда на Юсуф Гюрсел Мехмед, ученик от ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Големанци, 8 клас, възраст 15г., име на творба – „Живот или дрога – изберете сами”.   Присъжда втора...