май 22
2013
Към преписка с Вх.№94-В-1194-3/23.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Лилия Иванова Гузгунова и Марияна Георгиева Гузгунова - Чонева– с последен известен адрес:гр.Хасково,ул.”Узунджово”№1,ет.3,ап.11, като съсобственици на имот  №77195...

май 20
2013
Съобщения / 20.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-2174-2/27.02.2013г е издадена заповед №7/18.04.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Двуетажна еднофамилна жилищна сграда”, находящ се  в поземлен имот №77195.705.533...

май 14
2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КАМЕНИЦА” АД гр/Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КАМЕНИЦА” АД гр. Пловдив

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КАМЕНИЦА” АД гр. Пловдив (Приложение № 2)  Изтегли оттук...

май 14
2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КАМЕНИЦА” АД гр/Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КАМЕНИЦА” АД гр. Пловдив

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КАМЕНИЦА” АД гр. Пловдив (Приложение № 2)  Изтегли оттук...

апр 29
2013
Обявление №94-00-29

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Н–ци Димчо Колев Сиванов - с неизвестен административен адрес, като собственици на поземлен имот  № 77195.746.215, жил.район”Каменец” че със Заповед №177/ 04.02...

апр 29
2013
Към преписка с Вх.№94-С-103-1/08.04.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - собствениците на самостоятелни обекти №77195.739.153.1.3, №77195.739.153.1.4, № 77195.739.153.1.5, № 77195...

апр 29
2013
Към преписка с Вх.№94-Т-12-4/14.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Ангел Николаев Митев - с последен известен административен адрес: гр. София, ул.”Хайдушка гора” № 58,ет.3,ап.3, като съсобственик на поземлен имот  №...

апр 29
2013
Към преписка с Вх.№94-Г-49-4/21.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Иванка Желева Ангелова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.”Кенана” № 493, като съсобственик на поземлен имот  № 77195.702.449 Георги Тодев...

апр 19
2013
Съобщения / 19.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53E-102-22/14.02.2013г, с Протокол №4/19.02.2013г, Решение №377 - Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава изработването на Подробен устройствен план – план-схема за електрозахранване на поземлен имот №77195.215.5, м. “Увата”, землище на гр. Хасково. Справка и...

апр 10
2013
Обява за конкурс за директори

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 37, ал.6 от Закона за народната просвета,  чл. 91 от КТ  и Заповед № 569 FJ 10.04.2013 г., на кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА  КОНКУРСЗа “Директор” на Общински Целодневни детски градини и Обединени детски заведения, на територията на Община Хасково, както следва:1.ОДЗ № 4” Ежко Бежко”- гр. Хасково,2.ОДЗ № 19” Щурче” – гр. Хасково,3.ЦДГ”...