юли 29
2013
Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /2/Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /29.07.2013г.

З А П О В Е Д  № Н-291   гр.Хасково 15.07.2013 год.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково   ИЗЗЕМВАМ: От  Александър Янков Милкинов ЕГН 6201158581 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №54 ,находящ...

юли 24
2013
Заповед относно изземване на недвижим имот, общинска собственост / 24.07.2013 г.

З А П О В Е Д   № Н-275/11.07.2013 год.  гр.Хасково 11 . 07. 2013 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково ИЗЗЕМВАМ: От Нерман Николаева Михайлова  ЕГН 9012118450 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №2...

юли 23
2013
Съобщения / 23.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-2003-2/01.07.2013г е издадена заповед №1160/18.07.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.707.111, кв. 5 СИЗ, гр.Хасково за ниско застрояване за...

юли 19
2013
Към преписка с вх.№94-М-3670-3/18.21.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Севгинар Шабан Мюмюн - с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот  №77195.704.386,жил.р.”Кенана”гр.Хасково Айше Раим Мехмед – с неизв...

юли 19
2013
Към преписка с вх.№94-М-3671-2/20.05.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  Бонка Динева Медзикян – с последен административен адрес:гр.Хасково, пл.”Лебеда”№7,ет.1,ап.3 – като съсобственик на  поземлен имот № 77195.701.196...

юли 19
2013
Към преписка с вх.№94-Я-10-1/20.03.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Господин Василев Стамов – с посл.известен адрес:гр.София,ж.к.Люлин”№726,вх.А,ет.3,ап.12,като съсобственик на поземлен имот  №...

юли 19
2013
Към преписка с вх.№94-Р-374-1/18.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  Несин Сейдали Хасан – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Дунав”№ 66,вх.Б,ет.1,ап.5, като собственик на поземлен имот № 77195...

юли 19
2013
Съобщения / 19.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94П-194-2/05.07.2013г е издадена заповед №1148/16.07.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.744.216, кв. 1198, ж.р. “Каменец”, гр.Хасково...

юли 17
2013
Към преписка с Вх.№94-Д-3129-4/10.12.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Андрей Костов Андреев – с последен известен адрес:гр. Хасково,ж.к.”Орфей №,бл.№ 7,вх.В,ет.6,ап.52, като...

юли 17
2013
Съобщение / 17.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Ю-37-2/28.06.2013г е издадена заповед №1132/11.07.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и изработване на план за застрояване на УПИ ХІV-149, кв. 9, с. Козлец...