авг 30
2013
Заповеди относно изземване на недвижими имоти, общ.собственост /21.08.2013 год.

З А П О В Е Д №Н-317гр.Хасково 21.08.2013 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково ИЗЗЕМВАМ:От Райко Галев Райков  ЕГН 9007278448 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №53 ,находящ се в гр. Хасково , на жк...

авг 30
2013
Към преписка ВХ № 94-В-93-3/11.06.2013г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Валентин Георгиев Димитров – с последен известен административен адрес: бул. „ Васил Левски ” №61 ; вх. В ; ап. 20, гр. Хасково,- Жулиета Иванова Димитрова - с последен известен административен адрес: бул. „ Васил...

авг 26
2013
Към преписка с Вх.№94-00-10/25.06.2013 г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -Тенчо Петров Мутафов  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.”Янко Сакъзов” № 6, като собственик на имот № 77195.703.578, жил.район ”Кенана”гр.Хасково че е изготвен  Подробен устройствен план –...

авг 14
2013
Съобщение / 14.08.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-42-2/28.06.2013г е издадена заповед №1246/02.08.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.729.538, кв. 47, ж.р. “Изгрев”, гр.Хасково за...

авг 08
2013
Обява относно предварителни регистри на имотите в землището на с.Елена

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.376 и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Хасково обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землището на с.Елена въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ.Обява за предварителните регистри е публикувана в сградата на общинската служба по земеделие, в интернет страниците...

авг 07
2013
Съобщение до Горосвет Георгиев Дяков

СЪОБЩЕНИЕДоГоросвет Георгиев ДяковДнес, 23.07.2013 г., Дирекция „Устройство на територията“ при Община Хасково, Ви съобщава, че за обект „Пристройка към жилищна сграда“, намиращ се : ПИ 77195.735.238 по кадастралната карта на гр. Хасково, ул. „Бузлуджа“ № 28 е съставен Констативен акт № 25/09.07.2013 г., с който е образувано административно производство по реда на чл. 225а, ал. 2 от Закона за устройство...

авг 01
2013
Към преписка с вх.№94-C-3642-4/01.07.2013 г

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -Ридван Зъдка Дуран – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Панагюрище”№ 37, като собственик на имот № 77195.7729.485, жил.район.”Изгрев”, гр. Хасковоче е...

авг 01
2013
Към преписка с вх.№94-A-812-2/17.04.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Венко Георгиев Винев – с последен административен адрес:гр.Хасково ж.к.”Тримата ремсисти”№ 12,вх.В, като собственик на имот № 77195.703.333, жил...

авг 01
2013
Към преписка с вх.№53-М-614-3/27.05.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Колева Кирева  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.”Мадара” № 13,вх.А,ет.2,ап.16, като собственик на имот...

юли 29
2013
Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /2/Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /29.07.2013г.

З А П О В Е Д  № Н-291   гр.Хасково 15.07.2013 год.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково   ИЗЗЕМВАМ: От  Александър Янков Милкинов ЕГН 6201158581 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №54 ,находящ...