ное 20
2013
Съобщения / 20.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Е-55-55/01.11.2013г е издадена заповед №18/12.11.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Изграждане на сградно отклонение за присъединяване на сграда със смесено предназначение –...

ное 19
2013
Към преписка Вх.№ 94-П-194-3/02.09.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -  Денис Орхан Каймакан- адм.адрес:гр.Хасково,ул.”Каменна”№39,като съсобственик  на имот № 77195.744.215, м.”Каменец” че е изготвен  Подробен устройствен план...

ное 19
2013
Към преписка Вх.№ 94-00-13/10.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    -Димитър Илиев Хаджиев– с посл.адм. адрес:гр. Хасково,ул.„Вихър  № 3,като собственик на поземлен имот № 77195.708.99 -Петко Славов Славов –...

ное 19
2013
Към преписка Вх.№ 94-3-395-3/17.09.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Тодор Василев Колев- адм.адрес:гр.Хасково,ул.”Единство”№31,като собственик  на имот № 77195.701.101, м.”Каменец” че е изготвен  Подробен устройствен план...

ное 15
2013
Към преписка Вх.№94-М-2877-1/07.02.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      На Вх. №94-М-2877-1/07.02.2013г.   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Иво Смилов Чолаков – с последен известен административен адрес:                ...

ное 15
2013
Към преписка Вх.№94-С-3780-3/07.10.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  Васко Георгиев Янков –с посл.известен адрес:гр. Пловдив, ул.Иван Андонов” № 2, като съсобственик на имот № 77195.747.76, жил.район ”Каменец”,гр...

ное 15
2013
Към преписка Вх.№П-097-25/09.05.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      На Вх.№П-097-25/09.05.2013г.   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Недялка Тодорова Мурджова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Пролет ” №4 ; ет.1...

ное 14
2013
Съобщения / 14.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Б-142-2/15.10.2013г е издадена заповед №1861/11.11.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.718.58, УПИ V, кв. 609 по плана на гр...

ное 11
2013
Решение за избор на експерт в ОИЦ-Хасково

        РЕШЕНИЕ  ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ  ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО   В съответствие с Процедурата за подбор на персонал в областните информационни центрове, комисия, назначена  със заповед  № 1763 от 28.10.2013г. на Кмета на община Хасково, на база проведената документална проверка, тест и интервю с допуснатите кандидати за длъжност ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ...

ное 08
2013
Към преписка Вх.№94-А-812-1/17.04.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Йордан Радилов Данев и Николина Костадинова Данева – с адм. адрес:гр. Хасково,м”Кенана”№ 334, като собственици на поземлен имот  № 77195.703.334, ж...