дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-В-803-3/25.09.2013 год.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -  Господинка Тодорова Кишкова -с адм.адрес:гр.София,ул.”Лерин”№57 вх.А,ет.1,като съсобств. на имот № 77195.701.74, кв.1008,ж...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-А-1177-3/19.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Ерджеб Халил Чамдере–с адрес:гр.Хасково,ул.”Гара движение”№122, като съсобственик на поз. имот  № 77195.730.197, кв.824, ж.р.”Изгрев” -...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-М-1591-1/11.09.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бялко Христов Запрянов  –с адрес:гр.Хасково,ул.”Аспарух Лешников”№6, като съсобственик на имот № 77195.703.245, жил.район ”Кенана” че е изготвен  Подробен...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-00-11-1/28.06.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Ангел Веселинов Акбашев–с посл.адрес:гр.Хасково,ул.”Повиен"№2,ап.3, като собственик на поземлен имот  № 77195.113.281, кв.1004, ж.р...

дек 06
2013
Съобщение / 06.12.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕДнес, 06.12.2013г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА на ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА, адрес: ул. “Ангел Кънчев” 10, вх.А, ет.5, ап.9, гр. София, че на основание чл. 195, ал.4 от ЗУТ, е издадена Заповед №1059/27.06.2013г. на Кмет на Община Хасково за обект: „Складови бази” с идентификатор 77195.713.248...

дек 05
2013
Съобщения / 05.12.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-3431-4/05.11.2013г е издадена заповед №1816/05.11.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за УПИ ХІІ170 и ХІ168, кв. 9 по плана на...

дек 03
2013
Към преписка Вх.№ 94-А-473-3/20.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  Неджахитин Ибрям Салим –адрес:гр.Хасково,ул.”Балчик”№19, като съсобственик на имот № 77195.744.166, жил.район ”Каменец” Василка Димчева Василева -адрес:гр.Хасково,ул.”Орфей”№31...

ное 26
2013
Към преписка Вх.№ 53-М-36-1/12.07.2013 г.

    О Б Я В Л Е Н И Е   На Вх. №53-М-36-1/12.07.2013г.   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - „ Юнона ” АД - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Пловдивска ” №6...

ное 22
2013
Съобщение / 22.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Л-44-7/04.11.2013г е издадена заповед №1924/19.11.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІІІ, кв. 18 по плана на гр.Хасково за ниско застрояване за...