яну 29
2014
Към преписка Вх.№ 94-С-3402/05.12.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -  Златко Христов Колешев -с адм.адрес:гр.Хасково,ул.”Сливница”№30 като собств. на имот № 77195.701.564, кв.1013,ж.р.”Кенана”,гр.Хасково...

яну 29
2014
Към преписка Вх.№ 94-K-407-3/26.11.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   – Тонка Георгиева Павлова -  с адм. адрес:гр.Хасково,ул.”Св.Св.Кирил и  Методий”№107,вх.Б,ет.1,ап.3, като собств. на имот...

яну 23
2014
Към преписка Вх.№94-00-935/24.06.2013г.

  О Б Я В Л Е Н И Е                     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - „ Скай Монт ” ЕООД – с последен известен административен адрес: гр. София , ж.к...

яну 22
2014
Класиране на земеделски земи по заповеди №2000 и №2001 от 02.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 6   Днес 14.01.2014 година в град Хасково, в административната сграда на община Хасково, комисия  назначена със Заповед №94/13.01.2014 година на Кмета на Община Хасково, в състав: 1.Златимир Желев-зам. кмет  2. Петя Бостанджиева – Директор на дирекция “ПНОВК” 3.Георги Захариев-гл. експерт в дирекция „ССТТТЗПОС” 4.Станка Трендафилова – ст. специалист в дирекция „ССТТТЗПОС” 5. Донка Христова – мл...

яну 20
2014
Обявление ПУП кв.707 и кв.778

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв707 и кв.778 и проектиране на нови квартали с номера 855 и 856, гр.Хасково, (южно от ул.“Бачо Киро“). Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев”...

яну 20
2014
Към преписка Вх.№94-С-82-1/23.08.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -Тодор Недялков Вълев  - с адрес:с.Узунджово,общ.Хасково – като собственик на УПИ VII 273 , кв. 43, с. Узунджово, общ. Хасково -Тодор Георгиев Бойчев...

яну 16
2014
Към преписка Вх №94-C3443-5/30.08.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    Златко Иванов Лавчев – с адрес:гр. Хасково,ул.”Байкал” №16А, като съсобственик на поземлен имот  № 77195.702.211, кв. 1024, ж.р.”Кенана”...

яну 15
2014
Към преписка Вх.№ 94-С-465-3/30.10.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -Стефка Лайкова Гевезова –с адрес:гр.Хасково,ул.”Иван Асен II”,като собственик на имоти № 77195.744.374, ж.район ”Каменец” че е изготвен  Подробен...

яну 15
2014
Към преписка Вх.№ 94-А-3300-3/25.10.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -  Мария Стамова Станчева -с адм.адрес:гр.Хасково,ул.”Македония”№103 като съсобств. на имот № 77195.730.359, кв.830,ж.р.”Изгрев”,гр.Хасково...