мар 19
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ V кв.404а по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Красимир Боянов Бузов, Петрослава Тенчева Полиак, Галина Георгиева Тенева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Таня Иванова Полихронова-Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.296.9 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.15, гр...

мар 19
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ V кв.404а по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Велизар Евлогиев Мончовски, Венцислав Василев Скрински, Христо Пеев Ангелов, Иванка Георгиева Паскалева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Таня Иванова Полихронова-Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.296.9 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.15, гр...

мар 19
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ V кв.404а по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Медет Темур, Стойна Атанасова Динкова, Ана Хубенова Ванчева - Джордж, Гергина Атанасова Драгиева, Лъчезар Хубенов Ванчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Таня Иванова Полихронова-Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.296.9 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.15, гр...

мар 19
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ V кв.404а по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Таня Иванова Полихронова-Иванова, Мартин Стойнов Иванов, Маргарита Видева Мартинова, Христо Евлогиев Мончовски

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Таня Иванова Полихронова-Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.296.9 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.15, гр...

мар 18
ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА 2019 ГОД. НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

УТВЪРЖДАВАМ: КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДОБРИ БЕЛИВАНОВ ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА 2019 ГОД. НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА № по ред № по списък Вх. № Име, презиме, фамилия 1 1146 94 М-1071-1/2018 г. МИХАЕЛА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА 2 1177 94 С-4642-1/2018 г. СОНЯ АНТОНОВА КОВАЧЕВА 3 1202 94 Г-2933-2/2018 г. ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕД ИВАНОВА 4 1520 94 Ж-724-1/2018 г. ЖИВКА...

мар 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ І в кв.14, кв. Болярово по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Я-99-6#8/22.01.2019г. е издадена Заповед №279/01.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ І в кв.14, кв. Болярово по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация северната и...

мар 12
Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на кабелна линия 20kV с РУ 20/0,4 kV“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-44/14.02.2019г. е издадена Заповед №282/01.03.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Изграждане на кабелна линия 20kV с РУ 20/0,4 kV гр. Хасково с трасе описано в заданието и схема по чл.135...

мар 12
„Водовземане от един шахтов кладенец за водоснабдяване на Завод на безалкохолни напитки в град Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение : Водовземане от един шахтов кладенец за водоснабдяване на Завод на безалкохолни напитки в град Хасково...

мар 11
Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР, ПР и ПЗ за ПИ №77195.704.306 и 77195.704.307, кв. 1056,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стоянка Георгиева Костадинова, Назмие Хюсни Ахмед

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стоянка Георгиева Костадинова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.704.311, гр. Хасково; - Назмие Хюсни Ахмед с последен...

мар 11
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.730.299, кв. 831,  ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Мюмюн Шефкет Вели

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересувано лице: - Мюмюн Шефкет Вели с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.296, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор...