сеп 12
Съобщение за издадено разрешение за строеж № 268/09.08.2019 г. за строеж: „Жилищна сграда“, ПИ 77195.738.125 по КК на гр.Хасково, УПИ І кв.98, ул.“Балатон“  №45-45а, Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 268/09.08.2019 г. за строеж: Жилищна сграда на ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИКОЛОВ, ПИ 77195.738.125 по КК на гр.Хасково, УПИ І кв.98, ул.Балатон №45-45а, Хасково...

сеп 12
"Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ№ 77195.109.26, № 77195.109.29, № 77195.109.31, местност „Кенана“, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Изграждане на еднофамилнижилищнисградив ПИ№ 77195.109...

сеп 10
“ Многофамилна жилищна сграда с гаражи“, в УПИ VII, ПИ 77195.716.96, кв. 206 А, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение Многофамилна жилищна сграда с гаражи, в УПИ VII, ПИ 77195.716.96, кв. 206 А, гр...

сеп 09
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на УПИ І „за жилищно строителство“, кв.781 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-6079-1/12.07.2019г. е издадена Заповед №1461/03.09.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ І за жилищно строителство, кв.781 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация и застрояване...

сеп 03
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ІІ-74 и УПИ ХІІІ-75, кв. 8 по плана на с. Подкрепа, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-1262-1/13.08.2019г. е издадена Заповед №1443/30.08.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІ-74 и УПИ ХІІІ-75, кв. 8 по плана на с. Подкрепа, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ...

сеп 03
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Реконструкция и основен ремонт на складова база“ в УПИ ІІІ, кв.12 по плана на бивш стопански двор на ТКЗС с.Войводово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 С-647-5/13.08.2019г. е издадена Заповед №1442/30.08.2019г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Реконструкция и основен ремонт на складова база в УПИ ІІІ, кв.12 по плана на бивш стопански двор на ТКЗС с.Войводово. Проектът да се...

сеп 03
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на бул. „Освобождение“, граничеща с кв. 723 и регулация на УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че служебно е издадена Заповед №1440/29.08.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на бул. Освобождение, граничеща с кв. 723 и регулация на УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ по плана на гр. Хасково и предвиждане на паркинги. С изменение...

сеп 02
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР на УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 4 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че служебно е издадена Заповед №1420/29.08.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 4 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация регулационната граница между УПИ ІІ и УПИ...

авг 29
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР между о.т. 2491 до о.т. 131 и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Маринова Стоева, Ива Александрова Иванова, Златка Стоянова Ангова, Стаю Стоянов Педев, Мустафа Муксин Мехмед

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Нели Миткова Недева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори №77195.723.304.1.9, 77195.723.304.1.8, 77195.723...