юли 19
Покана за публично обсъждане на отчет за 2017г.

О Б Я В А На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2017 г. Обсъждането ще се проведе на 26 юли 2018 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в зала Хасково....

юли 09
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР на ПИ №77195.739.89, кв. 110, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Емел Сандова Кирова, Иван Калоянов Иванов и Байрие Ресми Шевкед

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Емел Сандова Кирова с последен известен административен адрес: гр. Пазарджик, ул. Тинтява№ 13, ет. 8, ап. 29, като собственик на сграда с идентификатор 77195.739.89.4 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.739.89, гр...

юли 09
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ, ПС и ПП на ПИ №77195.184.63, по КК на гр. Хасково  (м. “Казан топра“). Заинтересовани лица: Веска Колева Геновска, Христинка Колева Чиликова и Господинка Ангелова Латева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Веска Колева Геновска с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Веслец№26, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.184.63, гр. Хасково; - Христинка Колева Чиликова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Веслец№26, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195...

юли 09
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 77195.730.240 (УПИ VII „жилищни нужди“) , кв. 833, ж.р.“Изгрев“. Заинтересовано лице: Метин Али Кадир

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Метин Али Кадир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Лале№ 22, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.431, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот...