авг 12
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X182, кв. 28, с. Нова Надежда, общ. Хасково. Заинтересовани лица: н-ци на Димчо Проданов Делчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - н-ци на Димчо Проданов Делчев с неизвестен административен адрес, вие като съсобственици на УПИ XI183, кв.28, с. Нова Надежда, общ. Хасково; че със Заповед №1215/22.07.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за изменение...

авг 12
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на гр. Хасково с допълването му с ПС за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково 2020г. – допълнение.

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план-схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково 2020г. допълнение. Проектът се намира в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и...

авг 12
Съобшение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.706.536, УПИ ХХVІ, кв. 250а по плана на гр. Хасково.“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-5254-1/02.07.2020г. е издадена Заповед №1338/07.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Жилищна сграда в поземлен имот №77195.706.536, УПИ ХХVІ, кв. 250а по плана на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен...

авг 12
Съобшение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ 139 и УПИ ХІІІ 140 , кв. 24 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-1932-2/15.07.2020г. е издадена Заповед №1295/04.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ ІІ 139 и УПИ ХІІІ 140 , кв. 24 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково. С изменението на...

авг 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Гараж“ в ПИ №77195.750.77 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-7774-1/06.07.2020г. е издадена Заповед №1294/04.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Гараж в ПИ №77195.750.77 по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план за регулация и застрояване...

авг 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.704.656 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-175/16.07.2020г. е издадена Заповед №1297/05.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.704.656 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение...

авг 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.242, кв.1110, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6398-3/10.06.2020г. е издадена Заповед №1298/05.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.746.242, кв.1110, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация за поземлен имот №77195...

авг 11
„Построяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 72953.16.27, местност „Срещу село“, землището на с.Тракиец, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Построяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 72953.16.27, местност Срещу село...

авг 10
„Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електричество и електронно оборудванес идентификатор 46292.104.4 и с идентификатор 46292.104.5 в местност Манастир с ЕКАТТЕ 46992, община Хасково, област Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електричество и...