ное 20
изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково с административен адрес гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5 и ул.“Патриарх Евтимий“ № 2 по схема ...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изпълнението на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация...

ное 20
за изпълнението на строително монтажни дейности на обект: “Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства – 3 броя“. Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложениеза изпълнението на строително монтажни дейности на обект: Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства...

ное 19
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.66 от АПК относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020...

ное 19
Коледен и Новогодишен базар

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2019г. ДО 05.01.2020г. /ВКЛЮЧИТЕЛНО/ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 5 БРОЯДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ И 40 ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ШАТРИ С РАЗМЕРИ 3,00/3,00 м ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНАТА ДО 22.11.2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. КЛАСИРАНЕТО...

ное 19
за  изменение по време на строителството на обект : “ Еднофамилна жилищна сграда на три етажа“ в “Шивашки цех със складова площ и жилище“ в УПИ II-77, кв. 8 по пл. на с.Козлец, общ. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изменение по време на строителството на обект : Еднофамилна жилищна сграда на три етажа в...

ное 15
“ Изграждане на уличен водопровод“ от 219 на ул.“Професор Г.Китов до ПИ 77195.702.235, по КК на гр. Хасково, ж.р-н „Кенана“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на уличен водопровод от 219 на ул.Професор Г.Китов до ПИ 77195.702...

ное 14
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.749.90, кв.1182, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Никола Николов Манолов

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.749.90, кв.1182, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00...

ное 14
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.749.90, кв.1182, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.749.90, кв.1182, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00...

ное 14
Съобщение за издадено РС №388 за строеж: „Преустройство на магазин с тереса в магазин за хранителни стоки и заведение за обществено хранене“  находящ се в ПИ №77195.721.66 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чееиздадено Разрешение застроеж№388/15.10.2019 г. на КАЛИН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ, за строеж: Преустройство на магазин с тереса в магазин за хранителни стоки и заведение за обществено хранене находящ се в ПИ 77195.721.66 по КК на...

ное 14
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІХ, кв.9 по плана на с.Козлец, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53И-406-2/18.10.2019г. е издадена Заповед №2008/06.11.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване и изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХІХ за училище, кв.9 по плана на с.Козлец, общ. Хасково...