яну 17
 „Изграждане на птицеферма за подово отглеждане на 2000 кокошки носачки“ в ПИ 77195.752.55 по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на Изграждане на птицеферма за подово отглеждане на 2000 кокошки носачки в ПИ 77195...

яну 15
„II Етап – Допълнителни три силоза за зърно към Складово – производствена база на фирма „Борени“ООД – Три силоза и авторазтоварище“ в ПИ 77195.333.18 по КК на гр. Хасково, обл. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на II Етап Допълнителни три силоза за зърно към Складово производствена база на фирма...

яну 14
Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.223, кв. 1128 и кв.1129, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-3052-2/14.12.2018г. е издадена Заповед №28/09.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.748.223, кв. 1128 и кв.1129, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява...

яну 14
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.704.140, кв. 1049,  ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-2523-2/11.10.2018г. е издадена Заповед №29/09.01.2019г. - за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план изработване на план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.140, кв. 1049, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...

яну 08
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.124,  ж.р. „Изгрев“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-2928-2/06.12.2018г. е издадена Заповед №1886/06.12.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.730.124, ж.р. Изгрев гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на ПУП...

яну 08
Съобщение за издадено РС № 344/29.11.2018г. Заинтересовани лица: Емилия Русева Боянова, Севда Русева Шибилова, Слави Русев Шибилов

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 344/29.11.2018г. на: ИСМАИЛ РУФАТ ШАКИР; НАДЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА; МИРА РАДЕВА ИВАНОВА; ФИЛЮ РАДЕВ ШИБИЛЕВ; ЗЕКЕРИЯ РУФАДОВ ШАКИРОВ; НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ШИБИЛОВА; ЕМИЛИЯ РУСЕВА БОЯНОВА; СЕВДА РУСЕВА ШИБИЛОВА; СЛАВИ РУСЕВ...

яну 08
Съобщение за издадено РС № 344/29.11.2018г. Заинтересовани лица: Исмаил Руфат Шакир, Надя Христова Стефанова, Мира Радева Иванова, Филю Радев Шибилев, Зекерия Руфадов Шакиров, Надежда Димитрова Шибилова

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 344/29.11.2018г. на: ИСМАИЛ РУФАТ ШАКИР; НАДЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА; МИРА РАДЕВА ИВАНОВА;ФИЛЮ РАДЕВ ШИБИЛЕВ; ЗЕКЕРИЯ РУФАДОВ ШАКИРОВ; НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ШИБИЛОВА; ЕМИЛИЯ РУСЕВА БОЯНОВА; СЕВДА РУСЕВА ШИБИЛОВА; СЛАВИ РУСЕВ...

яну 03
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ №77195.429.71, УПИ VII, кв. 796 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Пакисе Али Галиб, Севда Венелинова Маркова, Шенол Юсеинов Яшаров, Айше Халим Исмаил

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Пакисе Али Галиб с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.429.73, гр. Хасково; - Севда Венелинова Маркова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **...