май 19
Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на а УПИ II (ПИ № 77195.734.107), кв. 175, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мехмед Али Мехмед, Неджатин Мехмед Али

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мехмед Али Мехмед с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. **** ****** № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.734.108.1.10 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.734.108, гр. Хасково; -...

май 16
„Жилищна сграда с магазини“, находящ се в ПИ 77195.718.187 по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Жилищна сграда с магазини, находящ се в ПИ 77195.718.187 по КК на...

май 16
„Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находящ се в ПИ 77195.715.414 по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, находящ се в ПИ 77195.715.414...

май 16
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.703.74, кв.1039, ж.р.»Кенана», гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-3661-2/07.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-198/09.05.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.74, кв.1039, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като...

май 13
„Жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 77195.186.46 по плана на гр. Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 77195.186.46 по плана на...

май 10
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ІІ, кв.38 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-6309-1/18.03.2022г. е издадена Заповед №УТ-185/27.04.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІ, кв.38 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация югоизточната регулационна линия на...

май 10
Съобщение за издадена запов ед за изработване на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на фотоелектрична централа“ в ПИ №27200.73.225 по КК на с. Елена , представляващ УПИ ХІІ, кв.106 по РП на с. Елена

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ю-66-1/14.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-184/27.04.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на фотоелектрична централа в ПИ №27200.73.225 по КК на с. Елена , представляващ УПИ ХІІ, кв.106 по РП на с. Елена...

май 10
Съобщение за издадеа заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.4, кв.1300, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-4071-4/07.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-187/28.04.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.4, кв.1300, ж.р. Куба, гр. Хасково. С плана за регулация за ПИ №77195.705.4...

май 10
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ, кв.308 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-13-3/06.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-188/28.04.2022г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ, кв.308 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация да се промени предназначението на УПИ ІІІ...

май 10
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ІІ, кв.1026 по на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-51-2/28.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-189/28.04.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІ, кв.1026 по на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация ПИ №77195.702.645 да се обособи...

Върни се в началото на страницата