фев 27
„ Млекопреработвателно предприятие“ в урегулиран поземлен имот УПИ III, кв. 67 по плана на с. Малево /бивш стопански двор на ТКЗС/ Община Хасково, Област Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Млекопреработвателно предприятие в урегулиран поземлен имот УПИ III, кв. 67 по плана на с...

фев 27
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в ПИ №77195.703.356, кв.1070, ж.р. “Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-4641-1/29.01.2020г. е издадена Заповед №447/24.02.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда на два етажа в ПИ №77195.703.356, кв.1070, ж.р. Кенана, гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен...

фев 27
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПС схема за газификация на част от Източна индустриална зона, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53С-242-3/28.01.2020г. е издадена Заповед №446/24.02.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план схема за газификация на част от Източна индустриална зона, гр. Хасково. Изменението на плана е съгласно представената схема-предложение. С ПУП да се представят: предварително...

фев 25
Съобщение за одобрен проект заПУП-ПУР на кв. 1104, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стоян Динков Митков, Любомира Красенова Чепишева, Мария Красенова Чепишева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стоян Динков Митков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.746.55, гр. Хасково; - Любомира Красенова Чепишева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. *******№ **...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ V и УПИ VI,  кв. 18, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Валери Атанасов Ванчев, Катя Колева Делчева, Николай Христов Чакъров, Калинка Костадинова Костадинова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валери Атанасов Ванчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.713.422, гр. Хасково; - Катя Колева Делчева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йордана Тодорова Димитрова, Даниел Каменов Хаджиев, Любен Бойков Хаджиев, Сергей Каменов Хаджиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Севдалина Сабинова Смиловска, Савина Силянова Башова, Банко Радилов Ушев, Веселин Банков Ушев, Кремена Силянова Кехайова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Събина Бойчева Ушева, Лидия Смилова Димитрова, Тихомира Смилова Смиловска, Меджнун Ахмед Сали

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв.114, кв. „Хисаря“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Недялка Ангелова Димитрова, Бисер Банков Хаджиев, Банко Бойков Хаджиев, Ана Бойчева Пайталова, Ж

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Ангелова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.739.466 и на сгради 77195.739.466.1 и 77195.739.466.2, гр. Хасково; -...

фев 21
Община Хасково стартира процедура по разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на животновъди с регистрирани животновъдни обекти за 2020-2021г.

Община Хасково стартира процедура по разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на животновъди с регистрирани животновъдни обекти за 2020-2021г....