сеп 14
Съобщение за одобряване на задание за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХVI-93, кв. 1 по плана на с. Стамболийски

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-5979-2/28.08.2018г. е издадена Заповед №1326/11.09.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ ХVI-93, кв. 1 по плана на с. Стамболийски. С изменението на плана за регулация, УПИ...

сеп 12
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III (ПИ 77195.718.61), кв. 467, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Севим Мехмедова Османова, Бейтула Осман Осман, Орхан Осман Осман, Айфер Нешадова Османова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Албена Радинова Янкова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив,бул. България№45, ет. 2, ап. 5, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.718.60, гр. Хасково; - Юлиян Ангелов Бузов с последен известен административен адрес: гр...

сеп 12
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III (ПИ 77195.718.61), кв. 467, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Албена Радинова Янкова, Юлиян Ангелов Бузов, Рамадан Сали Ахмед, Семра Шабан Юсеин, Хашим Халим Юсеин, „Панорама Хасково“ АД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Албена Радинова Янкова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. България№45, ет. 2, ап. 5, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.718.60, гр. Хасково; - Юлиян Ангелов Бузов с последен известен административен адрес: гр...

сеп 10
Съобщение за заповед за изработване на ПУП - ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.547, кв.1326, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 С-4885-2/24.08.2018г. е издадена Заповед №1299/04.09.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.706.547, кв.1326, ж.р. Куба, гр. Хасково. С плана за застрояване...

сеп 07
Съобщение за заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.112.139, м. „Кекличево стопанство“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Н-1462-1/08.08.2018г. е издадена Заповед №1287/31.08.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.139, м. Кекличево стопанство,гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...

сеп 07
Съобщение за заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ № 77195.516.14, м. „Циганска махала“, з-ще на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-3273-2/22.08.2018г. е издадена Заповед №1286/31.08.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 77195.516.14, м. Циганска махала, з-ще на гр. Хасково. С изменение плана за застрояване...

сеп 07
Съобщение за заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.578, кв. 1198, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-1507-3/21.08.2018г. е издадена Заповед №1288/31.08.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.744.578, кв. 1198, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана...

сеп 07
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV и УПИ V, кв. 28 по плана на с. Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Светлана Василева Димова, Димо Грозев Иванов, Валентина Колева Даскалова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Светла Василева Беловска с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци № 37, вх. Г, ет. 6, ап. 71, като съсобственик на УПИ V195, общ. Хасково; - Желка Колева Чолакова с последен известен административен адрес: гр. Хасково...