ное 30
„Заваръчно-монтажен Корпус 2 – „Родина“ с индф. 77195.752.78.1 , находящ се в ПИ 77195.752.78 ,подобект 2-ри етап зона Б – производство на съдове от неръждаема стомана за хранителната промишленост, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Заваръчно-монтажен Корпус 2 Родина с индф. 77195.752.78.1 , находящ се в ПИ...

ное 30
Съобщение за издадена заповед за разрещаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-513, кв.60 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-2274-3/04.11.2021г. е издадена Заповед №2057/24.11.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ-513, кв.60 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация неприложената дворищнорегулационна граница...

ное 30
Съобщение заадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ, кв.363 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-3251-1/22.10.2021г. е издадена Заповед №2058/24.11.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VІІІ, кв.363 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация дворищнорегулационните граници на УПИ VІІІ...

ное 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-329, кв.62 по плана на с. Конуш, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-812-4/12.11.2021г. е издадена Заповед №2056/24.11.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ-329, кв.62 по плана на с. Конуш, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация да се промени предназначението...

ное 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №14550.84.65 по КК на землище с. Гарваново, м. „Сатмал дере“, Община Хасково. Заинтересовано лице: Иван Георгиев Стаматов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Георгиев Стаматов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ********** ********* №*, ап. **, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 14550.84.73 и 14550.84.74, гр. Хасково; че със Заповед №1831/19.10.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект...

ное 30
Съобщение за изработен проект за ПУП-РУП на УПИ V, VI и VII, кв. 428, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Гина Йорданова Иванова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: Гина Йорданова Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******** №**, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.412 и сграда с идентификатор 77195.716.412.1, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план работен...

ное 29
„Изграждане на търговски комплекс с магазин “Практикер“ в поземлен имот с идентификатор 77195.214.4 по КККР на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Изграждане на търговски комплекс с магазин Практикер в поземлен имот с идентификатор 77195.214...

ное 26
Обявление за откриване на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в...

ное 25
Обявление на Заповед № 398/21 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 398/25.10.21г. към Разрешение за строеж № 335/03.11.20 г. на КЕТИ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА...

Върни се в началото на страницата