май 15
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.355, кв. 1323,  ж.р. “Куба“,  гр. Хасково. Заинтересовано лице: Валентин Господинов Димитров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валентин Господинов Димитров с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.705.356, гр. Хасково; че със Заповед №443/04.04.2019г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за...

май 15
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП – ПР на имот с пл. №2, за който е отреден УПИ V, кв. 28, с. Долно Войводино, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Георги Иванов Георгиев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Георги Иванов Георгиев с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. *******№ **, като собственик по разписен лист на УПИ IV3, кв.28, с. Долно Войводино, общ. Хасково. че със Заповед № 369/22.03.2019г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот с...

май 14
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ № 77195.741.85, УПИ Iза КОО, кв.737, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 А-938-2/29.03.2019г. е издадена Заповед №530/19.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.741.85, УПИ Iза КОО, кв.737, гр. Хасково. С планът за застрояване за поземлен имот с...

май 14
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ I и УПИ V,  кв. 286 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 В-318-1/26.04.2018г. е издадена Заповед №524/19.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план плана за регулация за УПИ I и УПИ V, кв. 286 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация да се...

май 14
Съобщение за изработен план на новообразуваните имоти на бивша м. "Кенана"

Община Хасково съобщава на заинтересованите лица, че еизработен планна новообразуваните имотина бивша м. Кенана, обявени в ДВ бр. 39от 14.05.2019 г. Изображниена плана и регистъравижте в прикачените файлове....

май 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПС за ел. захранване и ВиК за ПИ №77195.117.19, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Наталия Иванова Коларова, Димитрина Василева Асенова, Людмил Иванов Стоянов, Румен Петрова Георгиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наталия Иванова Коларова с последен известен административен адрес: гр. Русе, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.117.17, гр. Хасково; - Димитрина Василева Асенова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *...

май 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР, ПЗ и ПС за ВиК за ПИ №77195.750.155, кв. 1203,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Светла Атанасова Маразова, Ракиф Халим Мюмюн, Самуил Митков Пеев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Светла Атанасова Маразова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.750.132, гр. Хасково; - Ракиф Халим Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№...

май 13
Съобщение за одобраване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.188.36, м. „Червена стена“ , землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-5750-1/05.03.2019г. е издаденo Решение №888/19.04.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване за поземлен имот 77195.188.36, м. Червена стена , землище гр...

май 13
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП -ПЗ за ПИ №77195.733.333, м. „Халилово“ , землище на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 П-522-2/05.04.2019г. е издаденo Решение №890/19.04.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен...