окт 20
Съобшение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІV-29 и УПИ V-31, кв.2 по плана на с. Манастир

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-1978-3/25.09.2020г. е издадена Заповед №1825/15.10.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІV-29 и УПИ V-31, кв.2 по плана на с. Манастир. С изменението на плана за регулация от...

окт 20
Съобшение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Улична канализация – три клона м. „Казан топра и м. „Каменец“, гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10Х-01-10/17.08.2020г. е издадена Заповед №1706/29.09.2020г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Улична канализация три клона м. Казан топра и м. Каменец, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план за допълването...

окт 20
Съобщение за издадено РС №273 за строеж „Сградно канализационно отклонени в ПИ 77195.718.192 по КК на гр.Хасково“, бул.“България“, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,oбявява, чее издадено Разрешение застроеж№ 273/14.09.2020 г. на САМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАН, за строеж: Сградно канализационно отклонени в ПИ 77195.718.192 по КК на гр.Хасково, бул.България, гр.Хасково. Издаденото Разрешение за строеж, може...

сеп 30
Изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон и Наредба № 6 от 7.10.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, ОБЩИНА ХАСКОВО предоставя информация за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление. Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да е суха; 2. да не...

сеп 29
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и при необходимост ПП за електрозахранване на ПИ №77195.188.21, м.„Червена стена“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-70-1/26.03.2020г. е издаденo Решение №190/25.09.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на ПИ №77195.188...

сеп 29
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПП за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на с. Големанци в участъка до село Горно Големанци

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10Г-04-15/24.08.2020г. е издаденo Решение №189/25.09.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК...

сеп 28
„Площадка за събиране и временно съхранение на отпад. от излязло от употреба електрическо и електр. оборудване (ИУЕЕО);(НУБА);(ОЧЦМ);(ИУМПС)в ПИ№ 46292.104.4 и 46292.104.5 в местността „Стопански двор“, в землището на село Манастир, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Площадка за събиране и временно съхранение...

сеп 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3544-1/03.09.2020г. е издадена Заповед №1667/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница. С изменение на плана за улична регулация на улица с о...

Върни се в началото на страницата