яну 15
Съобщение за издадено РС №455/16.12.2019 г., за строеж: „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в обект за бързо хранене-дюнер“, находящ се в ПИ №77195.710.47 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чееиздадено Разрешениезастроеж №455/16.12.2019 г. наСТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, за строеж: Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД, PD2967_В, находящо се в УПИ ІІІ, кв.52 по плана на с.Динево, общ.Хасково...

яну 13
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.553.14, м. “Турското гробе“, землище гр. Хасково. Заинтересовани лица: Славчо Славчев Стоянов, Гинка Кирилова Вълкова, Тенчо Кирилов Ангелов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славчо Славчев Стоянов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.15, гр. Хасково; - Гинка Кирилова Вълкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.*...

яну 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Ателие за обработка на естествен камък и изработка на бетонови изделия“ в поземлен имот №77195.707.99, представляващ УПИ ХІІ, кв.4 по плана на СИЗ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Б-634-4/12.12.2019г. е издадена Заповед №40/09.01.2019г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Ателие за обработка на естествен камък и изработка на бетонови изделия в поземлен имот №77195.707.99, представляващ УПИ ХІІ, кв.4 по плана на...

яну 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ, ПС и ПП на ПИ №77195.374.9, м. “Халилово“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Невена Желева Христова, Манол Божинов Павлов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Желева Христова с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ул. *******№ ***, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.374.9, гр. Хасково; - Манол Божинов Павлов с последен известен административен адрес: с. Александрово, общ. Хасково, като съсобственик на поземлен...

яну 13
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП по чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – за улична регулация на кв.1103, ж.р. „Каменец“, при условията на чл.16а от ЗУТ

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-756-1/13.05.2019г. е издаденo Решение №22/20.12.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за улична регулация на кв...

яну 10
Съобщение за издадено РС №452/13.12.2019 г., за строеж: „Пристройка и надстройка на гараж за еднофамилна жилищна сграда“ находяща се в ПИ 77195.713.32 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение застроеж№452/13.12.2019 г. на ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ МЕЛЕВ, за строеж: Пристройка и надстройка на гараж за еднофамилна жилищна сграда находяща се в ПИ 77195.713.32 по КК на гр.Хасково УПИ І, кв...

яну 09
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПС за ПИь№77195.515.64, м. „Кемера“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Петър Петров Петков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Петров Петков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.515.72, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване и план-схема...

яну 09
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПС и ПП за 14550.83.57, м. „Юг Тарла“, землище на с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Костадин Атанасов Гюргаков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Костадин Атанасов Гюргаков с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Гарваново, като собственик на поземлен имот с идентификатор 14550.83.4, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ и парцеларен план за...

яну 09
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП с пл.№250, кв.21, с. Николово, общ. Хасково Заинтересовани лица: Атанас Димитров Мирянов, Рада Михайлова Георгиева

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Димитров Мирянов с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ул.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ IV250, гр. Хасково; - Рада Михайлова Георгиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на...