юли 22
„Изпълнение на един тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за противопожарни нужди на Предприятие за метални конструкции в град Хасково “ в  имот ПИ  77195.731.256 по КК на  гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Изпълнение на един тръбен кладенец за...

юли 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ №77195.541.26, местност „Черния камък“, бивш стопански двор на ТКЗС, кв. Болярово, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-6389-2/16.05.2019г. е издадена Заповед №1023/08.07.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.541.26, местност Черния камък, бивш стопански двор на ТКЗС, кв. Болярово, гр. Хасково. С плана за застрояване за ПИ...

юли 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“ в ПИ №77195.706.187 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-3270-2/20.06.2019г. е издадена Заповед №1095/11.07.2019г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ №77195.706.187 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план план...

юли 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ VІ, кв. 12 по плана на с.Козлец, общ. Хасково и ПЗ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Г-401-1/26.06.2019г. е издадена Заповед №1025/08.07.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ VІ, кв. 12 по плана на с.Козлец, общ. Хасково и план за застрояване. С изменение на плана за...

юли 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ ХІХ  в кв. 878 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Т-2934-3/28.06.2019г. е издадена Заповед №1098/11.07.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХІХ в кв. 878 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация вътрешните регулационни линии да...

юли 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ І в  кв. 87 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Л-932-3/25.06.2019г. е издадена Заповед №1024/08.07.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ І в кв. 87 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се изразява в разделяне на...

юли 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на кв.121 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Е-2030-2/16.05.2019г. е издадена Заповед №975/02.07.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на кв.121 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация: се проектира задънена улица с която...

юли 15
Изграждане на Пътна връзка за ПИ 77195.20.118, местност “Дерекьой топра“, по КК на гр.Хасково за цех за производство на мебели.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение:изграждане на Пътна връзказа ПИ 77195.20.118, местност Дерекьой топра, по КК на гр.Хасково за...

юли 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ V, кв.9 по плана на с.Манастир

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Н-2379-2/25.06.2019г. е издадена Заповед №986/04.07.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ V, кв.9 по плана на с.Манастир. С изменението на плана за регулация УПИ V, кв.9 по...