юни 21
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ХI – 145, УПИ XXI-145, УПИ XIV-143  и УПИ Х - 144, кв. 7 по плана на с.Книжовник

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-2222-1/31.05.2018г.. е издадена Заповед № 846/14.06.2018г. - за изработване на проект за изменeние на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХI 145, УПИ XXI-145, УПИ XIV-143 и УПИ Х - 144, кв. 7 по плана на с.Книжовник...

юни 21
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ I-145, УПИ II-139, УПИ III-140, УПИ IV-484, УПИ V-477, УПИ VI-478 и УПИ VII-485, кв. 45 по плана на с. Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-2578-2/11.06.2018г.. е издадена Заповед № 848/14.06.2018. - за изработване на проект за изменeние на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I-145, УПИ II-139, УПИ III-140, УПИ IV-484, УПИ V-477, УПИ VI-478 и УПИ VII-485, кв. 45 по плана...

юни 21
Съобщение за решение на ОС-Хасково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП - ПЗ и ПС за ПИ № 77195.208.23, м.”Увата“, землище на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94Е-1660-1/09.05.2018г. е издаденo Решение № 706/01.06.2018г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на проект за Подобрен устройствен план план за застрояване, план-схема по чл.108 от ЗУТ и парцеларен план...

юни 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ V „за административна сграда“,  кв.404а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 М-284-2/30.03.2018г. е издадена Заповед №814/12.06.2018г. - за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ V за административна сграда, кв.404а по плана на гр. Хасково. Да се изработи проект за...

юни 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП – изменение на ПЗ на ПИ №77195.128.103 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-935-5/18.05.2018г. е издадена Заповед № 820/13.06.2018г. - за разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план изменение на план за застрояване на ПИ 77195.128.103 по КК на гр. Хасково. Да се изработи проект за подробен устройствен план -...

юни 18
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 77195.131.41 и 77195.131.42, м.“Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мехмед Осман Мюмюн, Бюрхан Мехмед Мюмюн, Бюлент Мехмед Мюмюн

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мехмед Осман Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Брод№ 4, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.131.5 и сградата намираща се в него; - Бюрхан Мехмед Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Брод№ 4, като съсобственик...

юни 18
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР на ПИ № 77195.702.264 и 77195.702.582, кв. 1025, ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лица: Петър Димитров Дялков, Соня Димитрова Тодорова, Генади Димитров Тодоров, Стойчо Вълчев Михов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Димитров Дялков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Липа№ 49, вх. А, ет. 2, ап 9, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.265, гр. Хасково; - Соня Димитрова Тодорова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№ 40...

юни 18
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за за УПИ IIз и УПИ V, кв. 420 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Георгиева Ангелова, Атанас Георгиев Ангелов, Гергана Стайкова Георгиева, Дора Иванова Дойчева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Петров Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№ 31, вх. А, ет. 4, ап. 39, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.61, на сграда с идентификатор 77195.721.61.2...

юни 18
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за за УПИ IIз и УПИ V, кв. 420 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Атанас Петров Атанасов, Стоянка Георгиева Костадинова, Ридван Бехчет Мехмед, Златка Григорова Иванова, Петя Цветанова Петрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Петров Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№ 31, вх. А, ет. 4, ап. 39, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.61, на сграда с идентификатор 77195.721.61.2...