Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково

О Б Я В Я В А М: Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково, длъжностно ниво съгласно КДА-6, ръководно ниво 6Б. при следните условия: І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на...

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „лекар-педиатър“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността лекар-педиатър в услугата Ранна интервенция на уврежданията и Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране Списък: в прикачения файл....

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „лекар-педиатър“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността лекар-педиатър в услугата Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията . Списък: в прикачения файл....

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” в Община Хасково

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Началник отдел Архитектура, градоустройство и кадастър в Община Хасково Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове:...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на Община“ в Община Хасково

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Секретар на Община в Община Хасково Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове: ...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове:...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове:...

ОБЯВА относно подбор за длъжността „лекар-педиатър“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ по проект "Шанс за нашите деца"

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие ОБЯВЯВА подбор за длъжността лекар-педиатър в Общностен център за подкрепа на деца и родители 1. Лекар-педиатър в услугата Ранна интервенция на уврежданията и...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции в Община Хасково...