A+ A A-

Решение № 0601

Общински съвет - Хасково


Протокол №34 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.08.2010 год.


На основание §52 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2010 г. и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

I. Въвежда системата на делегирани бюджети в Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на град Хасково, считано от 01.10.2010 год., както следва:

1. ЦДГ № 1 „Ян Бибиян”;

2. ЦДГ № 2 „Незабравка”;

3. ЦДГ № 3 „Зорница”;

4. ОДЗ № 5 „Пинокио”;

5. ЦДГ № 7 „Здравец”;

6. ЦДГ № 9 „Усмивка”;

7. ЦДГ № 10 „Радост”;

8. ОДЗ № 11 „Елхица”;

9. ОДЗ № 15 „Слънце”;

10. ОДЗ № 16 „Славейче”;

11. ОДЗ № 17 „Иглика”;

12. ОДЗ № 18 „8-ми март”;

13. СДГ № 19 „Щурче”;

14. ОДЗ № 20 „Весели очички”;

15. ОДЗ № 22 „Звънче”;

16. Детска градина по изкуствата.

II. Определя единен разходен стандарт за местна издръжка, за 1 /едно/ дете за месеците: октомври, ноември и декември, общо 225 лева от общинска субсидия.

III. Определя директорите на посочените ЦДГ и ОДЗ, като второстепенни разпоредители на бюджетни кредити.

IV. Кметът на Община Хасково, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити на основание чл.28, ал.1 от ЗОБ, със заповед да определи правата и отговорностите на директорите на ЦДГ и ОДЗ, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

V. Директорите на детските заведения, преминаващи по системата на делегирани бюджети, да разкрият банкови сметки, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от 01.10.2010 година.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art