Вашето мнение

Акцентът в развитието на Община Хасково следва да се постави на:

Карта на Хасково


A+ A A-

Администрация

Община Хасково е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1.

Изпълнителен орган на държавната и местна политика по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса е Кметът на общината. Той ръководи дейността на администрацията на Община Хасково чрез собствени актове. Дейността на администрацията се регламентира още от законите на Република България и нормативните актове на Общинския съвет.

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Структурата и числеността на общинската администрация се одобряват от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Общинската администрация е ОБЩА и СПЕЦИАЛИЗИРАНА.

ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и Устройствения правилник на Община Хасково.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art

Minecraft 2 sims 4 2014 sex Where can i buy viagra in UK Viagra Online Sydney Tofranil UK Order Getting Cialis In UK Viagra pbs UK Buy Viagra Online Usa Licensed Pharmacy Can you get viagra over the counter in UK Can i bring viagra into UK Can You Import Suhagra Into UK Online chemist UK viagra Buy Viagra New Zealand Online Sildenafil Citrate 20mg Tablet Nolvadex Prices UK Brand viagra online UK Buy Viagra Now Online No Prescription Buy Generic Viagra Now Buy Lioresal In Tawau Viagra sales online UK Viagra with fluoxetine UK Metronidazole Online In Singapore