Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ № 77195.721.77, кв. 418, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тодор Тодоров Чаръкчиев, Данка Делчева Камова, Георги Александров Гъбов, Диляна Димитрова Христова, Георги Димитров Терзиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Димитров Черакчиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Братя Миладинови№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково; - Петя Георгиева Танева с последен известен административен адрес:гр. Хасково...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ № 77195.721.77, кв. 418 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Константин Димитров Черакчиев, Петя Георгиева Танева, Христо Костов Колев, Живко Илиев Жеков, Данаил Илиев Жеков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Димитров Черакчиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Братя Миладинови№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково; - Петя Георгиева Танева с последен известен административен адрес:гр. Хасково...

„ФИОРЕ ЕР ЕНД ДЖИ” ЕООД

Проектира се Цех за производство на млечни продукти, инвестиционното предложение е ново. В цеха ще се произвежда предимно сирене и други продукти от мляко. Сградата ще бъде едноетажна, метална със сандвич панели. Констукцията, ще бъде с метални колони и ригели. Покрива ще бъде решен като двускатен с покривни сандвич напели. Основните процеси ще бъдат производство на сирене и млечни продукти. Няма да има други дейности...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 77195.18.1 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-523-5/03.01.2018г. е издадена Заповед №153/06.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот№ 77195.18.1 по КК на гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – на ПИ № 77195.703.622 и изменение на ПЗ на ПИ 77195.703.419, кв.1065, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-4389-1/08.01.2018г. е издадена Заповед №145/05.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот№ 77195.703.622, кв.1065, ж.р. Кeнана, гр. Хасково и изменение на план за застрояване...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР И ПЗ на ПИ №77195.746.10 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-2294-2/19.01.2018г. е издадена Заповед №142/02.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.746.10 по КК на гр. Хасково. Предвид процедура по изменение на уличната...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на ПИ № 77195.704.153, кв.1049, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 С-4973-1/19.01.2018г. е издадена Заповед №138/01.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 77195.704.153, кв.1049, ж.р. Кенана, гр. Хасково. Справка и допълнителна информация може...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: “Многофамилна жилищна сграда“ в ПИ №77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-1254-1/12.01.2018г. е издадена Заповед №131/31.01.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Многофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...